Van „aan de Lijn' Militaire actie J. W. Redacteur: J. H. Wijnnnd, Roerstraat 522 Plaatsvervangend Redacteur: W. G. Staats. hurchill-laan -5a Administrateur J. F. Bakker. 2e Jan v.d. Heijdenstraat 21 Gem. Giro B 2096. Postgiro 3756(H) Ned. Handel Mij. ten gunste van J. F. Bnkker Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710. Amsterdam-W. 27e Jaargang Januari 1949 Nri6 Om alle goede plannen uit te voeren, dien je over veel tijd te schikken, hetgeen helaas niet altijd mogelijk is. Dat kan dus evenmin van de spelers verwacht worden en toch zullen wij alle bereikbare middelen moeten aanwenden om uitzonderlijke prestaties te leveren. Wij zullen met onze tijd moeten woekeren. Je studie of maatschappelijke positie legt je allereerst de verplichting op. op dit gebied resultaten te behalen. Eerst daarna is het geoorloofd om aan liefhebberijen te denken, en kun je naar goeddunken je vrije tijd besteden. Als je dan aan sport gaat doen, die voor de ontspanning van lichaam en geest onontbeerlijk is, ga je er van houden. Je zoekt aansluiting en verpozing bij een prettige club. Als je voetbal hebt gekozen, snak je naar een geanimeerd partijtje voetbal, waarbij je je tegenstander bovendien nog sportief de loef wilt afsteken. Ongetwijfeld is er dan sprake van een sportieve spanning, die de eerzucht prikkelt. De prikkel om iets meer te bereiken dan het normale, brengt ons tot ernstige voorbereiding. De doorsneemens beoordeelt dit als overdreven, maar de ingewijde inspireert de liefhebber tot betere prestaties. Dat doen wij als voetbalvereerders evenzo en wij zijn als spelers, leiders of commissieleden altijd met het goede voornemen bezield om te doen wat wij kunnen. Tussen doen en kunnen of beter gezegd tussen kunnen en doen plaatst zich als uitgangspunt de beschikbare vrije tijd. „Willen is kunnen", wat wij met wilskracht en geestdrift nog sterker willen laten uitkomen. Twee machtige factoren die wij nodig hebben om een gesteld doel te bereiken. Is het niet een mooi ideaal om de jonge mensen die in je club verenigd zijn, voor te gaan en hun de gelegenheid te bieden hun voetbalgenoegens in hun vrije tijd in onderlinge en prettige kameraadschap te beleven. Zij behoeven goede en werkelijke leiding bij het voetbalgenot, dat ongetwijfeld invloed op hun vorming zal hebben. Zij krijgen van de club in hun verder leven iets mee, v^aarop zij altijd met vreugde terugblikken. Zo opgevat beoogt het beschikbaar stellen van onze vrije tijd tevens een mooi sociaal doel. Het schenkt ook de leiders voldoening een deel van de lichamelijke opvoeding en vor ming van de jongeren te mogen verzorgen. Al zal je dan niet 11e goede plannen kunnen verwezenlijken, blijf dan al het mogelijke verrichten om deze belangen onbaatzuchtig en met (ie inzet van je gehele persoon te dienen. Als voetbal je gevangen houdt kan je voor die liefhebberij bergen werk verzetten. Je vraagt niet, maar je doet eenvoudig alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. ]c getroost ie opofferingen die je met een gemak slikt of het je dagelijkse brood geldt. Want het gaat om de club waarvan je houdt en waarvoor je alles over hebt. Dan spelen tijd, moeite en op- offering geen rol. G.H. HAUBER. In de late avond van Zaterdag 18 December maakte de radio bekend, dat de Nederlandse Regering zich gedwongen zag, gewapenderhand tegen de Republik Indonesia op te treden. Met intense spanning heeft iedere Nederlander de berichten uit Indië gevolgd, verheugd om de snelle vorderingen en om de geringe verliezen, doch innig meelevend met hen, die miet Kerstmis in rouw gedompeld werden. Uiteraard gaan ieders gedachten, ook al zijn die collectief gebundeld, individueel uit naar hen, die speciaal dierbaar zijn. En zo gaan de gedachten van ons A.F.C.-ers uit naar onze leden te velde op Java en Sumatra, die hun zware, maar naar wij hopen zegenrijke taak vervullen. God geve hun een succesvolle uitvoering van hun taak en een behouden thuiskomst in Nederland.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1949 | | pagina 1