II 199 men liet zich maar niet zonder meer op zy zetten, kortom men begreep dat het nractischer is, zich. aan het spel van de tegenparty aan te passen, dan in schoonheid te sneuvelen. Het succes is niet uitgebleven. Natuurlyk had ik het ceprefereerd, indien1 de. 2 laatste g-oals geen -overigens volkomen gemoti- veerde-straf schoppen^.'dbbli-lWt... resultaat van goed opgezette aanvallen waren geweest. Bovendien ligt in strafschoppen -hoe verdiend ook- steeds een ele ment van wryving tusschen beide partyen en ook in dezen eersten wedstryd te rpen Watergraafsmeer kwam het de toch al niet daverend vriendschappelyke hou ding in het veld niet ten goede. Natuurlyk waè het voor de nieuwe tweede klussers een buitengewoon groote teleurstelling den schynbaar zoo.gemakkelyk verkregen en, indien AFC zyn tactiek niet veranderde, vermoedelyk even gemak kelyk te handhaven voorsprong verloren te zien gaan. De kennismaking viel beide partyen nu zeker niet mee, hetgeen zeer te'betreuren is. Hopen wy, - de volgende wedstryd en anderen indruk geeft. Het tweede speelde.tegen Haarlem 2 -dat nog ongeslagen is- gelyk_3-3. De score had eensensationeel verloop 2-0, 2-3 en pas in de laatste minuut 3-3. We -waren niet ontevreden. Het"3de moest in de Koog tegen KPC 2 met 1-3 de vlag stryken. Haar ik- hoorde heeft men tydensden wedstryd nog al met - invallers te kampen" gehad van welk nuttig soort men blykbaar geen voldoende hoeveelheid by zich had, om in de Koog geslagenhiaten aan te vullen. Een volgende maal beter. Ik.wil er nog eens uitdrukkelyk op.wyzen, dat dé spelers van 2de, 4de elftal eveneens Dinsdag en Donderdagavond te zamén dat 3de en Dinsdag en worden verwacht. Toen de met de eerste elf- Donderdag; ivond alleen voor talIers op de training de eerste elftallers plus enkele reserves werd gereserveeerd, -waren er spe lers die er niet genoeg van konden krygen erop te wyzen dat ZY Donderdags niet mochten komen. Nu wordt aan hun verlangen tegemoet gekomen, laat ze thans ook van de gelegenheid gebruik maken. 'Laat men overigens een voorbeeld nemen aan de spelers van het eerste elftal, die in de laatste 14 dagen, zoo volledig mogelyk ter training zyn ge komen. Het zou natuurlyk overdreven wezen, om de overwinning van gisteren als een directe gevolg van deze trainiüg te beschouwen doch er is ongetwy- feld- een zeker verband, al was het alleen maar, dat de spelers door geregeld tezamen .te oefenen en van elkaar te zien, dat ze er allemaal wat voor over hebben, door een vriendschapsband worden verbonden, zonder welke het onmoge- lyk zou wezen met een enthousiasme te stryden, zooals zy gisteren na hebben 'gedemonstreerd. Zoo zyn we op den goeden weg. Laat een ieder,, of zonder functie daaraan kan meehelpen, geven., de rust die met zyn volledige medewerking daaraan I.H.Galavazi K.F.C.II - A.F.C.III 3-1 Sensatie geen gebrek w •We de in min- verliest waren al'vroeg .in de "Waakzaamheid',1 een typische naam voor een café aar de concentratie op voetbal verstoord of bevorderd werd (m.i. het laat- te) door biljart, sweepstake, Emile Zola en het vrouwelyk geslacht; voor insiders is di.t dui.delyke taal. De wedstryd zelf is één van diegenen geworden, die tot myn allerslech- ste herinneringen blyft behooren. Wy. kunnen'niet spreken van unfair doch wel van ongeloovelyk hard spel van dei Zaankanters, waartegen .het gros onzer spelers niet opgewassen is. Technisch was ons spel veel en veel beter dan van de tegenparty, maar juist dat technische, vooral te korte spel, werd ons noodlottig. By ons zyn maar een paar menschen bestand .tegen hard spel m.n. de BoerNesenb.erend dere mate Leloux, Kleyn en Sterman; de rest in het geheel niet of zy-ri zelfbeheersching. 3 minuten na het begin kwam op absolute KFC wyze de eerste goal nl. plotseling naar de rechtervleugel, direct op mid-voor en onmiddellyk goal, gevolgd door een .2e. door een appèl onzerzyds en algemeen stilstaan wegens uithui. Daarna regende het incidenten als; ,1eaf keuren van een door ons ge~ maakte goal waarvoor wy een vrye schop te nemen kregen, die niets opleverne, 2e. uitvallen van H. Scheepstra en kee.per Spelter wegens blessures. 3e. "om- helzünf" van de tegenparty door Gerard Burger om zyn keeper .te beschermen^ bestrafd met een penalty, waarmee Gerard die overigens verdienstelyk speelt zichzelf en zyn club een slechte dienst bewees. Laten wy het geheel roet de mantel der liefde bedekken, dankbaar zyn dat de wedstryd zonder1 verdere narigheid door scheidsrechter Westrilc tot een goed einde werd gebracht en eruit geleerd hebben, dat wy met andere wapenen -IrK._?.r -u

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 3