A. P. G. o 3 - - 12- 6 6 2oo R0MB0UT.3. 2 2 - - 5- 2 4 2co HEEREN:ARKT3 3 2 - 1 12-12 4 1,33 J0S35 2 1 2 23-14 5 1 00 AALSMEER. 5' 3 - 2 6-10 2 0,66 SlOTlRDI JK. 3.4 1 3 12-19 2 0,50 P. I. T. 4'. 4 - 1 3 9-16 1 0,25 T.O.S.4. AJAX.2, 5 HLAW WIT. 2. 4 JV.. S, 2. 4 V0LXWYCKERS.24 1 1 METEOOR 2-1 A. xJ. 2. 4 1 - T.O.G. 5 1- Junioren- 5 5 - - 3 2 1 1 2 2 1 3 4 32- 4 14-14 15-11 13- 9 2- 3 6-13 4-33 10 2,oo 6 1,50 1,00 0,75 0,50 0,50 0,40 4 3 1 2 2 Adspiranten GxiiRLAAlT 4 4 VOLSWYCKSRS2 4 3 BLAUW WIT.2 5 4 D.W. S.3. 5 2 03 'SPARTAAN2 5 2 D.B.G. 5 2 A. B. C.2. 5 - - 15- 3 8 2,oo 1 11- 8. 6 1, 5 0 2 18-11 8 1,33 3 9-10 4 0,30 3 TC-1'2 "4 0,80 '3 '10-14 4 0,80 •5 2-17 0 0,00 198 BLAUW WIT A'JAX D.W. V. 33 SPARTAAN" Z'ÏÏEBURGIA V. 7. A. VQLEWY GKERS D.W.-S. A. P. C. Z.F.C. VOLMTi CICERS ZBEBURGIA AJAX D.W. S. D.W.'V. A3?C 33 SPARTAAN BLAUW WIT 3Wv4 V0LXWCKERS5 33 SPARTAAN. BLAUW WIT.5. 321130OR. 2. A'. 'F.' 0.3. 3.3.0.3'. C., 3W. 2 Junioren 3' 3 - - 15- 4 6 5 1 - 34- 9 6 3 2 1 17-15 5 2 1 2 19- 7 4 1 2 1 7-12 4 112 6-18 3-12 9-14 6 1-5 5-17 3 - - 3 3-19 -Adspiranten- 4 3 1 - 14- 3 4 3 - 1 11- 5 6 3 2 1 17-10 5 2 2 1 16- 9 52 2 1 9-13 4 2 - 2 12- 8 6 114 8-25 5-14 6-14 3-12 4-10 -Adsniranten---- 5 5 - - 27- 0 4 4 42- 2 3 6 4 1 1 18- 6 5 3-2 '18- 9 5 3 1 2 20-16 6 1-5 9-23 6 1-5 8-43 5 - - 6 2-45 6 2,oo 11 1,83 8 1,33 5 1 ,oo 1,00 0,75 0,33 0,33 4 1 2 0 0,00 7 1,75 6 1,50 8 1,33 6 1,20 1,20 1,00 0,75 0,20 0,33 oo 10 8 2,oo 9 5 7 2 2 1,50 1,20 1,16 033 0,33 0 0,00 VAN WEEK TOT WEEK ©®©®©e©©©©®©®©©® "Wat hebben de jongens zich na de rust fyn ingespannen" werd door me nigeen met kenne.lyke voldoening na afloop geuit. Inderdaad, in de 2de helft hebben onze eerste-elftallers laten zien, dat zy in staat zyn onze tegen standers met dezelfde wapens te bestryden, waartegen wy het zoo dikwyls moe ten afleggen. We weten het allen: in den regel maakt het spel van ons elf tal in het veld lang geen slechten indruk, veelal zyn wy sterker doch zyn niet in staat tot doelpunten'te komen, terwyl de tegenpartyen er soms oogonl schynlyk gemakkelyk in slagen zich tegen ons kansen te scheppen. In menig opzicht is de wedstryd tegen Watergraafsmeer leerzaam geweest, Watergraafsmeer begon b.v. uiterst enthousiast en wist ons daarmee direct t overbluffen. Een eenvoudig recept overigens; In de verdediging ieder een manet.je. dekken en dan by voorkeur de lange harde trap, waarby eventueel ge brek aan zuiverheid door groot enthousiasme en inloopen op de onmogelykste ballen wordt, gecompenseerd. Met uitstekende vleugelspelers als b.v. rechts buiten Wyhuizen kan men daarmede ook heel wat bereiken. Deze vleugel van Wa tergraafsmeer bleef een voortdurend gevaar. Toen wy. ons eenmaal hadden losgewerkt werd Watergraafsmeer teruggedron gen. Doelpunten leken slechts een kwestie van tyd, vooral nadat de gelykma- ker na uitstekend samenspel van het binnentrio door Janny Hazeweyer tot stand was gekomen. Maar men had buiten de waard, in casu de gecomprimeerde Watergraafsmeer verdediging gerekend en inplaats van een voorsprong te kry- gen, moesten wy toezien hoe dit opdringen onzer verdediging ons fataal werd, Toegegeven, dat by het. 2de W. doelpunt aan .buitenspel kon worden gedacht en dat zoowel dat 2de als het 3de doelpunt via de paal in het net terechtkwam, maar dat is geen verontschuldiging voor het feit, dat onze tegenstanders zot herhaaldelyk en eenvoudig de kans kregen om door te breken, en daarvan ook uitstekend wisten te profiteeren. Zoo dreigde ook deze wedstryd weer zoogenaamd "onverdiend" te worden verloren. Gelukkig had men uit het verloop tot de rust leering getrokken. Spil de Kruyff besteedde zynaandacht hoof'dzakelyk aan de bewegingen van dei '7-nidvoor en het moet iedereen duidelyk zyn geweest, dat W'meer in de tweeïM helft weinig kans meer heeft gehad, in ieder geval zeker niet meer zoo een voudig ..als zulks in de eerste helft het geval was geweest. Het bleek aldra, dat ons elftal mot den heiligen wil was bezield den .chterstand in te loopen. Men wist zich nu óók tot dat enthousiasme op te /erken, waarmede menig tegenstanders ons reeds in het zand deed byten. De bal werd sneller aigespeeld, men probeerde de lange pas naar de vleugels, ry 0

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 2