r) REDACTIE-ADRESB.P.Bonkink, Cz. Peterstraat 16, Amsterdam c. Wekel.Uitgave der A.P-C. .29 September 1938, 17e Jaargang No.3 169 UITSLAGEN DER ZONDAG j.l. GESPEELDE WEDSTRYDEN Competitie Competitie A.P.C.-de Spartaan...... 3-0 D.W.S.adsp.3-A.F,C.adsp.2. .2-0 E.D.0.2 - A.F.C.2 0-2 Volewyck. a-dsp. 5-A.FCadsp.4 9 -0 A.F.C.3 - H.RiC. 2 0 —5 Vriendschappelyk A..FC.4 T.D.O. 2 3 —2 A.A.C.3 ■- A. F. C Comb Z-7 A.F.C.adsp.l - Zeeburgia ad s p1 1-1 A.F.C.Jun.l - BI.Wit Jun.l... .2-6 BI.Wit Jun.2 - A.F.C. Jun-.2. ..7-2 VAN WEEK TOT WEEK Ware het erg teleurstelde, dan zou op dezen fraaien zomerdag vreden des te meer, omdat in A.F.C. méér onrust had niet, dat het 3de elftal met een o-5 nederlaag op eigen veld van een volledig succes onzer hoogere elftallen kunnen worden gesproken. Maar we zyn tevreden. Te- ik den indruk had, dat de Amersfoortsche nederlaag teweeg gebrachtdan'aan de hand van het vertoon de spel gerechtvaardigd was. Natuurlyk mag men zich ook weer niet blind-sta ren op deze 3-0 zege op dit onproductieve Spartaan-elftal, want er valt aan ons elftal nog heel veel te verbeteren. De gunstige factor hierby is echter, dat het voornamelyk tekortkomingen zyn welker verbetering de spelers zelf in handen hebben. Indien zy aan de hand van Donnelly's adviezen probeeren eenige onderdeelen der spel-tactiek by te werken, dan kunnen zy met vertrou wen het verdere verloop der competitie tegemoet zien. Het begon, net als verleden week, weer heel goed. Vooral de rechtervleu gel speelde best samen. De prachtige.-, goal van Jan Hazeweyer bracht de handen op de tribune op elkaar. Het was immers als het ware de verlossing uit de na Amersfoort gegroeide idee, dat wy moeilyk doelpunten zouden maken. Het 2e doelpunt van Jan was weer eens de bestiging van den regel, dat men nooit het resultaat van een schot moet afwachten, doch steeds met een. fout der tegen- party moet rekening houden en inloopen. Oer.lemans kon het harde schot wel stoppen, doch niet vast krygen en de bliksemsnel doorgeloopen Jan kon het steeds in actie dat geldt voor blyven is waarlyk niet alleen alle spelers, want maar al te by ons, dat een speler nadat hy den bal getrapt heeft, rustig verdiende succes boeken. Dit vam binnenspelers van belang, vaak ziet men blyft toezien, wat er nu verder van terecht zal komen. Na de 2de goal zakte het enthousiasme wat. af, waardoor de Spartaan de gelegenheid kreeg zich eenigzins te herstellen. Het is duidelyk dat doelpun- tensucces feitelyk een stimulans moet zyn om er nog een schepje op te gooi en en daardoor de tegenparty de kans te ontnemen den achterstand in te loo- pen. In de rust kon ik in de kleedkamer weer eens constateeren, hoe van de tribune geschreeuwde aanmerkingen op sommige spelers een deprimeerende in vloed hebben. Laten de menschen, die meenen op dergelyke onverantwoordelyke

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1