9DE A.F d i J iSWSÜSKI 1bTTKQr-'<?;'? I 1:" REDACTIE-ADRESB.P.Bonkink, CzPeterstraat 16, Amsterdam C. Wekel.Uitgave der A.F.C. 22 September 1938, 17e Jaargang No.2 168. UITSLAGEN DER ZONDAG j.l. GESPEELDE WED3TRYDEN. Competitie Vriendschappelyke - H.V.C.- 5-1 Z.S.G.0.3 A.F.C.5, '2-3 A.F.C.2 - de Spartaan 2 2-1 A.F.C.Comb.- Z.S.G.0.5.,... 7-2. D.W.S.2 - A.F.C.3 1-2 Z.S.G.O.Jun.l-A.F.C.Jun.l. 1-0 S.N.A.2 - A.FC4 2-5 D.W.S.adsp.l - A.F.Cadsp.1 9-1 D.W.S.adsp.4 -- A.F.C.adsp.5 5-0 VAN WEEK TOT WEEK ©©©©©©©©©©©©©©©©©©O©©©© HVC-AFC 5-1, AFC 2-SPARTAAN 2 2-1, DWS 2-AFC 3 1-2, SNA 2- AFC 4 2-5. De lezer zal hebben begrepen, dat ik opzettelyk de verrassende, hoop- en moedgevende resultaten onzer reserve-elftallen aan het hoofd dezes heb vermeld, om de groote teleurstelling over de zware nederlaag van ons eerste eenigermate te verzachten. Menigeen zal by de beschouwing daarvan verzuch ten; "Hoe bestaat het;" ziende hoe ons 3de elftal erin slaagde de reserves van den afdeelingskampioen DWS te verslaan, terwyl ons ls'te in Amersfoort met 5-1 de kous op den kop kreeg. Natuurlyk maakt een dergelyke nederlaag een onprettigen indruk» Men denkt by zulk cyferverschil alilc it aan een soort inmaakparty. Het feit ech ter, dat dit laatste allerminst het geval was doch de nederlaag aan speci- opent tevens de mogelykheid ale fouten van dit elftal zyn toe te schryven, deze fouten langzamerhand te verbetereh. Laat ons daarom dezen wedstryd eens nader ontleden. Wat het spel van HVC betreft, men kan dat natuurlyk van verschillend soandpunt uit.beschouwen. Velen vonden het qua voetbal niet hartverheffend, maarsnelheid en forsch- heid, gedragen door een behoorlyke dosis vechtlust, waren de eigenschappen, welke in DIT geval ruimschoots voldoende waren, om de vele anderetekortko mingen afdoende te compenseeren. En dat niet alleen, het bleken wapens te zyn waartegen een aanmerkelyk deel van de AFC-pIoeg zich niet wist te-verde digen. Vraagt men dus alléén naar de doelmatigheid ten opzichte van het doel: de overwinning, van een bepaalde speelwyze, dan is naar myn meening 5-1 in derdaad een waardige belooning voor de tegen AFC gevolgde tactiek. Maar niet iedere verdediging zal zich zóó door HVC uit elkaar laten spe len en niet iedere v oorhoede.?al zich in gelyke mate door de forschheid der verdediging laten imponeeren. Het zag er anders in het eerste kwartier niet naar uit, dat wy op een groote nederlaag af gingen. Integendeel, door goed veldspel werd een overwicht geschapen, dat verscheidene kansen opleverde waarvan men helaas geen gebruik wist te maken. Men was voor doel niet snel- en doortastend genoeg. Toen IlVC dit eenmaal dóór had, was de kans feitelyk reeds verkeken en ging het er slechts om in hoeverre HVC gelegenheid zou krygen haar schuttersmateriaal in actie te brengen. By de door Apeldoorn goed geleide aanvallen, demonsteerde zich al gauw een groot gevaar in de AFC- i JhM

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1