REDACTIE-ADRES: B. P.Bonkink, CzPeterstraat No.16,Amsterdam. Wekel.Uitgave der A.F.C. 25 Augustus 1938,16e Jaargang,No.39 159. VAN WEEK TOT WEEK ©©©©©©©C©©«)®€)®®©®®©©© Zoo ongemerkt zyn we via .hittegolf-, vacantie- en andere geneugten weer aan de opening van ons voetbalseizoen gekomen. Ddt deze opening voor ons met ons A.R.O.L.-tournooi van meer dan gewone beteekenis is, merk je het beste, nu een ieder die het wel meent met onze vereeniging een praatje over dit onderwerp komt maken. Over de bezetting mogen we zeker tevreden zyn. Met P.S.V. en onze oude Breda'sche vrienden N.A..C., .behooren de Nos.l en 2 uit het Zuiden tot de deelnemers, welke ploegen met hun Zuidelyk en thousiasme en snelle_ spel zeker, weer tot de aantrekkelykheid van het spel in niet geringe mate' zullen bydragen. Na vele jaren is ook A.G.O.V.V. weer van de party, een elftal dat met Weber in de verdediging, ons eerste voor een .moeilyke opgave zal stellen. Moeten we nog verder, over de andere .trou we deelnemers uitweiden? Hun kwaliteiten zyn voldoende bekend: prettige te genstanders, oude vrienden, elftallen, die voor een v.errassing weten te zorgen. Het zal interessant zyn, te zien, of D.W.V. evenals verleden jaar weer zyn cachet op dit tournooi zal drukken. Voor Blauw Wit, de winnaars van den eersten beker, wordt het ditmaal een spannende stryd. Immers reeds 2 maal achtereen wist deze oudste deelne mer aan ons tournooi beslag op den tegenwoordigen beker te leggen. Indien zy er wederom in slagen te zegevieren, verhuist ook de 2de A.R.O.L.beker naar Bl.W.'s pryzenkast. Het zou een prachtige prestatie zyn» Wel nauwelyks behoef ik te memoreeren, dat de voorbereiding, met haar vele kleinigheden waaraan gedacht moet-worden, aan Bestuur en andere func tionarissen veel tyd en moeitekost?. Zeker men doet het graag, want niets stemt meer tot tevredenheid, dan wanneer men na afloop met voldoening kan constate'erendat alles sloot als. een bus en deelnemers en toeschouwers voldaan naar huis zyn gegaan. Wanneer ik echter op deze voorbereiding even den nadruk leg,^dan is de bedoeling onze spelers erop te wyzen, dat al die functionarissen geen andere appreciatie voor hun werk verlangen, dan dat de spelers hunnerzyds ook alles geven, om de kleuren van A.F.C. met eere in ons eigen tournooi voor den dag.te laten komen. Nog nooit hebben we het zelf tot den lsten prys weten te brengen. Steeds hebben we het gehoopt. Zou deze hoop nu eindelyk eens in vervulling gaan? Jog.ens, doet je uiterste., best en indien ge voor een sterkeren tegenstander het hoofd moet buigen, laat het dan met eere zyn. In dit verband wil ik nog den oefenwedstryd tegen Go Ahead memoreeren. Wel is waar..moesten we met 4-2 de. vlag stryken, maar toch.gaf deze oe.fen- party veel reden tot vertrouwen. Het spel ging vrywel geiyk.op. Dat we met rust een 0-2. achterstand te boeken hadden, was in de eerste plaats aan de gebrekkige opstelling der achterhoede te wyten. Toen Donnelly en Lungen de spelers in ..de rust hierop haddengewezen, ging het al veel beter. Toen het 2-2 geworden was, leek'een overwinning lang.niet uitgesloten. Door foutieve toepassing van de.off-side-tactiek ging deze kans weerverloren. Al met al tegen het sterke Go Ahead, geen onverdienstelyk resultaatNiet onverneld wil. ik laten, dat wy door Go Aixead byzonder prettig werden ontvangen, ter- wyl ook de wedstryd zelf voor beide partyen zeker een genoegen zal zyn ge weest. Charles had zich de verre tocht van Turnhout getroost en was reeds

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1