REDACT li] -ADRES B.P.Bonkink, CzPeterstraat No. 16Amsterdam -C Wekel.Uitgave der A.F.C. 2 6 -oS"-193816e jaargang, No. 35. 142. VAN WEEK TOT WEEK oosseeeeoososeeeeoaooee A.F.C. 3 weer terug in do Reserve Tweede Klasse 'Wie had verwacht, dat de laatste wedstryd van het derde (tegen het reeds kansloos geworden W.M.S.2) een walk-over zou worden, is bedrogen uitgekomen Het W.M.S.elftal heeft zyn sportieve plicht uitstekend vervuld. Tot het la- t- ste oogenblik heeft men in eerlyken stryd'mèt groote hardnekkigheid alles e- d om de nederlaag tegen te nouden, zjoo moet het ook wezen. Onze derde en tailers kunnen met des te grooter voldoening op dezen laatsten en beslissen- den kamp terugzien. Zy hebben een mooi succes behaald, doch hebben er ook voor moeten ploeteren. Inderdaad, de vreugde en voldoening waren na afloop zéér ^root. Vreugde omdat rnet deze proraotie_ al onze reserve elftallen de hoogste voor hen bereik bare klasse in den ii.u.V.B. nebben bereikt. Voldoening, omdat het doel, dat- aanvoerder van Nek en zyn mannen zich hadden gesteld,'door taaie volharding en wilskrachtige leiding ook is verwezenlyktEn is het behalen van een kam pioenschap, gevolgd door promotie naar de hoogste afdeeling, niet de schoon ste belooning, de grootste voldoening voor den waren soortman, niet alleen van wege de bevrediging zyner persoonlyke sportieve aspiraties, doch als goed clubman niet minder, omdat door deze successen den naam zyner Club weer met eere wordt genoemd? Wc..u ik in net cluonuis na afloop reeds beweerde, wil ik hier herhalen* Ik beschouw deze promotie voor de A.F.C. van groote beteekenis. Het feit, dat onze reserve elftallen het verloren_terrein thans geheel hebben herwonnen, is iet duidelykste bewys, dat er iets in den ^eest en de kwaliteitvan het be- oChikDc.re spelersmateriaal, vergeleden by enkele jaren 'olcdcn, is veranderd. Vooi menigeenCiie met het 3de e li tal niet op de hoogte waswaren de presta ties in de beide laatste wedstryden ondanks de handicap door de alleszins verklaarbare nervositeit, een verrassing. ■ri.i' .0. is te '/reaen en dankbaar voor dit mooie succes. De hulde aan Ja co van Nek en zyn mannen gebracht, is dan ook volkomen verdiend. Captain Jaap? die verleden jaar het 2de van de onderste plaats tot het kampioenschap en de p± ouotie neej. c geleid, neef t dit kunstje dit seizoen met het 3de herhaald. Df tand des tyds moge dan aan zyn voetbalcapaciteiten hebben geknaagd, als aan voerder heeft hy zyn onverwoestbare gaven weer duidelyk gedemonstreerd Moet ik het nog memoreeren, dat het genoeglyke samenzyn, waarmee we don:, piomotie nebben gevierd, in ieder opzicht als geslaagd mag worden beschouwd? IToen we gisteren tydens de rust de telefonische mededeeling ontvingen, duo het iSuG in den wedstryd tegen N.A.C. met een 3-1 voorspron; de tweede helft kon ingaan, overtrof dit eveneens onze verwachtingen.Met 'invallers voor centervoorvleugelspelers en vleugelhalves een alleszins bemoedigende prestatie. Het was natuurlyk een groote teleurstelling, dat de verdediging neo blynbaar in de tweede helit heeit moeten afleggen, zoodat men tenslotte nog met 4-6 is ten onder gegaan, gen zal echter moeten toegeven, dat zelfs een 4-o nederlaag tegen No.2 der Zuidelyke Eerste klasse voor zulk een gehan dicapt elftal een goede verrichting is.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1