135. Versailles heeft de Nederlandsche Reisvereeniging de volgende reis ^nro- jecteerd; -icxö Oi-pio- 1- 4 dagen; 2e of 3e klasse spoor; van 4 tot 7 Juni (Pinksteren) Leiders o. de Heeren A.E.v, Welzenes, scheidsrechter K N VB le klaq se en-G.J, van Tongeren tt iV!~ Reissoin voorloopig begroot; van den daag tot den Haar- f 3TT"~7T~ f 2g van Rotterdam tot Rotterdam L f' J' J"-50 van -Roosendaal tot Roosendaal f29*73 y 24 öo Pfl,iftL?r^Z!Ch rekenschap van net feit, dat by de Nederlandsche Reisver- eeniging m deze pryzen zyn oegrepen; of' spoorkosten vanaf en tot den daag, Rotterdam of Roosendaal. g A-LIG mc.altyden qh -«-o^aIgs vo.^giis ppo^Arcirnrno. 3e, alle fooien; 4e, bagage- en ongevallenverzekering; 5e, deskundige leiding, -E-y-reeoiljetten zyn buiten de reissom gehouden om een ieder de relenen- neio. L.e ge '/en een plaats te vragen naar zyn keuze. 7* 2,7. r' voor hen, die meer wedstryden Wenschen te zien tot en met de fi- in Pc'-rys? gewone treinen (2e kl. tot en van Parys, verder 3e kl Reis som voorloopig begroot f, 155.1 deu programma van deze reis wordt op aanvrage door het Centraal Bureau van de n n.V. te den Haag gaarne toegezonden. Het verkort programma van de 4-daagsche extra-aremreis volgt hieronder; le dag;Ca 14.00 uur van den HaaU; ca. 14.30 van Rotterdam en 15 30 van Roosendaal naar Parys. Aankomst 20.30. Lo* ies 2e dag; 'sMorgens bezoek aan Parys. 's Middags naar Le Hfivre. B-woninn van een wedstryd. Om ca 20.30 teruL naar Parys. Aankomst te Parys 23 00 uur 3e dag;'sMorgens bezoek Versailles. 'sMiddags bezoek aan Parys Per A-cht trein om ca. 1,45 naar Holland. 4Ö caS:8a50°raSt R003endaal ca.?.30» -te Rotterdam ca. 8.30 en te den Haag om Hoe meer Nederlandsche supporters op de tribunes in Le Havre, tereno- ver de duizenden vreemdelingen, hoe beter. 0 Aan het verzoek van de N.-R.V. om deze reizen in ons clubblad op te ne men hebben wy gaarne voldaan, 1 MEDiüDE£L.lHGEJi Nederland - Schotland. De voor dezen wedstryd aangevraagde plaatskaerten kunnen 16 Mei 1 s tusschen 8g en 9 uur worden afgehaald by Café Royal (jagers) hoek Koningin neweg en Saxen Weimarlaan. h -o -o -o -o - Sluiting Voetbalseizoen. Iet Bestuur heeft besloten Koning Voetbal van 23 Mei as, met vacant ie te oturen, daar zyne majesteit een flinke periode rust absoluut toekomt tt t v °?zö ve-'-öen zyn dus vanaf dien datum voor voetbal gesloten. Cricket en Honkbal vragen de komende Zaterdagen en Zondagen onze belangstelling en wv nopen dat U ook daarby niet zult ontbreken Gevonden In oen onzer kleedlokalen is eenige weken een pols-horloge gevonden De eigenaar lain dit uurwerk terugbekomen by terreinknecht Dirk. DE LAATSTE WEDSTRYDEN VAN le en 2e Na twee wedstryden van het eerste elftal tegen zeer sterke clubs had het Bestuur een uitnoödig'ing geaccepteerd van onze vroegere compe tit ie-te genstanders Hollandia Hoorn, thans spelende in de derde klasse K.N V B Hieraan was een wedstryd gekpppeld van het- tweede tegen Hollandia 2, Dies togen we met een uit ca. 30 personen bestaand gezelschap en een pracntige touring-car j.l. nondag reeds om half elf door het waterryke Noord- Holland en de bloeiende Beemster. Lammeren dartelden in de sappige weiden nagelbuien kletterden tegen de ruiten. Hoilandsche Meimaand! -0-0-0-0-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 4