133. tie de dryfveer, doch de alleszins gerechtvaardigde hoop om nu eindelylc door een .mobilisatie van alle krachten in de A.F.C. het zoo vurig begeerde doel te bereiken. Het zou diep te betreuren zyn, indien door een zeker de faitisme in den geest van: we bereiken toch weer niets! het in breede krin gen heerschende optimisme zou Y/orden gedoofd. Ik weet wel, dat zoowel op het veld als daarbuiten, A.F.C. dikwyls heeft gefaald in het doorbyten op het juiste oogenblik. Laat men dit toch inzien en begrypen, dat de tyd NU ryp is. Trouwens iedereen kan in feite een kleinigheid voor het groote doel bydragen. De commissiedie zich met de inzameling heeft belast, geeft ei- genlyk de voorkeur aan maandelyksche bydragen, hoe gering ook. Men wil daar door juist, de idee in de geheele A.F.C. ingang doen vinden, dat waar men aan de eene zyde straks zekere opofferingen van onze top-spelers inzake training etcs zal verlangen, ook. alle leden door zichzelf eveneens kleine opofferingen te getroosten (met een paar biertjes, een doos sigaretten, een bioscoopje per week minder bereikt men a'l heel veel, reken maar uit) die in spanning van de zyde der spelers weten te a'ppreciëeren, zooda't het in het komende seizoen moge worden; een gemobiliseerd A.F.C., zich inspannende van oud tot jong, om te laten zien, dat ook a.F.C. kan bereiken, waarin zooveel andere ons zyn voorgegaan. I.H.G. hen Vraag; SPORTMAN Speler T~. Speelt ge het spel om der wille van het spel 2. Speelt ge voor Uw ploeg en niet voor U zelf 3. Volgt ge de aanduidingen' va.n Uw aanvoerder zonder uitleg en zonder kritiek 4. Onderv/erpt ge U aan de beslissing van den scheidsrechter zonder tegen spreken 5. Kunt ge winnen zonder pochen en verliezen zonder morren 6. Zoudt ge eerder'kunnen verliezen dan iets onfairs te doen Zoo ja, dan zyt U op den goeden weg om een sportman te worden j Toeschouwer 1. Gunt ge het goede spel der tegenparty het verdiende applaus 2. Jouwt ge den scheidsrechter uit by een beslissing die U niet bevalt 3. Verkiest ge Uw club te zien winnen zelfs als deze het niet verdient 4. Zoekt ge moeilykheden met de toeschouwers die de andere ploeg toejui chen Zoo ja, dan zyt U geen goede sportman En span U dus in om het te worden. Eerlykheid is de eerste deugd van den sportman. Zelfbeheersching is plicht van ieder sportman. Zonder eerlyk spel is geen ontmoeting aangenaam en schoon. Eerst ridderlyke geest geeft aan de .sport zyn hooge .moreele waarde. Richtlynen opgesteld op het Olympisch Kongres te Praag en overgenomen uit de ''N. A. C. -Klok" N.A.C. - A.F.C. Het was verblydend, na den 3-4-uitslag tegen Go Ahead, op Zondag 1 Mei Y/eer een bevredigend resultaat tegen N.A.C. in Breda te hebben kunnen beha len. Een gelyk spel tegen een der sterkste Zuidelyke Eerste-klassers moge alleszins tot tevredenheid stemmen, temeer waar dit resultaat verkregen werd na een van weerskanten goed gespeelden v/edstryd. Het deed ons goed na af loop uit den mond van eenige N.A.C-bestuurderen te vernemen dat, vergele ken met een paar jaar geleden, ons elftal toch wel be] angrylc is vooruitge gaan, welke lofuiting nog meer waarde kreeg, toen ze vergezeld ging van de

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 2