REDACT IS-ADRES :B. P.Bonkinlc, Cz Peterstraat No16Amsterdam-C Wekel.Uitgave der A.F.C. 12 Mei, 1938, 16e jaargang, No. 33. 132, VAN WEEK TOT WEEK ©®®®©©»©©©©©©®®®8®e©©e® De promotie-competitie van het 3de elftal is thans voor Jaap en zyn mannen in het meest belangryke stadium gekomen. Men kent de situatie: WA 2, dat zich één gelyk spel had moeten laten welgevallen, wist vah ons 3de te v/innen. Onze jongens daarentegen wonnen van W.M.S. en tweemaal van J.H.K, zoodat zy één winstpuntje minder dan V.V.A. hebben. De wedstryd tegen V.V.A.2, welke Zondag as. op ons veld is vastgesteld brengt dus feitelyk de beslissing voor de promotie. De beide andere candida- ten immers zyn kansloos, en daarvan ontmoeten wy alleen nog W.M.S, op ons veld. Het is merkwaardig, dat het 3de in deze competitie is begonnen met een thuiswedstryd en daarna 3 uitwedstryden heeft gespeeld, zoodat nog 2 thuis - wedstryden zyn overgebleven. Voor zoover de 1ste helft van het programma be treft, heeft Jaap concessies gedaan, zoodat natuurlyk dat gedeelte in de beste harmonie werd vastgesteld. Toen Jaap echter naievelyk meende, dat hy op grond dezer concessies ook eenige tegemoetkoming by de regeling van de 2de helft van het programma mocht verwachten, moest hy tot zyn teleurstel ling ervaren, dat sportbroeders nog geen sportieve broeders behoeven te zyn. Enfin, de derde-elftallers hebben hun lot in eigen handen en zullen zonder twyfel niets nalaten om zich voor dezen wedstryd, waarin het goede werk van een heel jaar zyn bekroning kan vinden, zoo goed mogelyk voor te bereiden. Promotie is het loon alléén van wilskrachtigend.w.z. van hen die zich voor het bereiken van een bepaald doel ook opofferingen, desnoods groote opoffe ringen weten te getroosten. Derde elftallers; Good Luck!! V/at nu de oefenwedstryden van het 1ste elftal betreft, wy hebben geen spyt, dat wy niet voor den Beker hebben ingeschreven, want het zou al een groot v/onder zyn geweest, indien wy in die competitie tegenstanders als de Valk, Go Ahead en N.A.C. hadden ontmoet. De wedstryd tege'n Go Ahead heeft bewezen, dat wy langzamerhand weer zoo ver zyn gekomen, dat wy gerust een thuiswedstryd tegen een behoorlyken tegenstander kunnen organiseeren. De uit slag 3-4 tegen dit sterke elftal, of beter gezegd het vooral in de 1ste helft door ons vertoonde goede spel, maakte een uitstekenden indruk, een in druk welke ook in Breda werd bevestigd, zooals uit het elders aangehaalde verslag van Verlegh ten duidelykste moge blyken. In dit verband moge nog eens worden herhaald, dat meer dan ooit de tyd voor ons ryp is om onder leiding van een goede trainer een nieuwe poging te wagen om het verloren terrein te herwinnen. Niemand kan ontkennen, dat wy op het oogenblik over beter spelers materiaal beschikken, dan misschien ooit tydens ons verblyf aan den Wandelweg het geval is geweest. Vroeger engageer den wy trainers om van het zwakke materiaal nog te maken, wat er van te ma ken viel. Waarschynlyk zyn wy daardoor herhaaldelyk gered. Zy die meenen, dat wy met trainers nooit succes hebben gehad, missen de objectiviteit om dit vraagstuk naar behooren te beoordeelen, nl. op basis van het voorhanden materiaal. Wanneer wy thans pogingen in het werk stellen om tot een trai- nersfons te komen, dan is daarby niet zooals vroeger de anüst voor degrada-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1