REDACTIE-ADRES: B. P.Bonkink,Cz .Peterstraat No. 16 AmstercLam-C Vekel.Uitgave der A.E.C. 26 April1938,16e Jaargang, No.32. .130. In Memoriam A.v.Seventer» Telkens wanneer ik my realiseerdat ik nooit meer met Toon van Seventer een babbeltje over A.E.C., zal kunnen maken,begryp ik weer goed,welk ver lies zyn verscheiden voor ons "beteekent. Zeker,van de jongeren kenden hem slechts enkelen,want we hadden in de laatste jaren slechts zelden het ge noegen hem in ons, midden te zien,maar dit "beteekende voor hem allerminst "uit het oog,uit het hart"Integendeeler zyn -slechts weinigen,die zooals van Seventer het geregelde contact met den A.E.C,-kring hadden verloren, maar toc'h onder alle omstandigheden zulk een trouwe gehechtheid aan hun oude club bewaarden en daarvan steeds gaarne met raad en daad' getuigden, indien een beroep op hen werd gedaan. Misschien moest ik op dez.e plaats den staat, van dienst als speler,' bestuurslid en ten slotte als eerelid,schilderen en enkele grepen uit on ze historie doen. Ik moge er mee volstaan alleen te herinneren aan de moe- derlyke' zorg:,welke hy steeds aan zyn geesteskind, de A.E.C.-Schakelbe steedde. Ons Clubbladdo er hem in het leven geroepen ter versterking 'van den innerlyken band en tegelykertyd als ons visitekaartje naar buiten. Het is nu alles voorbij,doch voor ons,die hem zoo lang he'bb'en' gekend,is het van meer b'eteekenisdat een voortreffelyk mensch en A.E.C.-er van ons is heengegaan. Eenvoudig en oprecht,steeds medelevend met het lief en leed van vrienden en bekenden,trouw aan zyn club,al heeft'deze hem wel eens teleurgesteld,bleef hy steeds zich zelf gelyk,~fr&k toen hy dank zy zyn werk lust en intelligentie succes in het leven had. Het is de derde maal binnen betrekkelyk korten tyd,dat wy een der leden van de oude garde ten grave hebben gedragen. Y/el duidelyk wordén wy vooral v/eer by dit laatste volkomen onverwachte en plotselinge verscheiden aan de broosheid van dit leven herinnerd! Ben niet mis te verstaan Memento moril Maar in dit besef begrypen wy des te beter de waarde dier voorname mensche'lyke eigenschappenwelke,^on v. Seventer in zoo ruime mate hebben gesierd. Laat ons deelen in de smart der zoo zwaar getroffen familie en met haar in dankbaarheid gedenken,wat v.Seventer voor ons is geweestdaarby zyn zoon tot voorb'eeld nemend, toen deze aan de groeve de woorden van Job tot de zyne maakte. Wy zullen Toon niet licht vergeten, hy ruste .in, vredel I.H.Galavazi -•o- O-'O- o- o- o- o- o- o Sedert de laatste opgave werden de volgende leden wegens wanbetaling - ondanks herhaalde aanmaningen..- geroijeerd-I E.V/.Basart, A.Determann, G. Hams te egE. Blok, E.D. Hamburg, B. Boll en L.Bremer - o- o- o- o- o- o- o- o- o- Y/edstryd-programma .vo.or. Zendag, 1 Mei 1938: 2^- uur N.A'.C. - A.E.C. te 'Breda 11-g- uur A. E-. G. jun. I-A-jax -jun.I-. op het terrein van D.W. S. (Hornweg) 10 uur A.E.O.adsI-Z.-E.-C.- ads.-I op het terrein van de Spartaan. 10 uur D.ECadspll-A.E.Cadsp.IV terrein DEC Byeen:Berlagebrug 9,15 uur

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1