DE A. F. C.-SCH AKEL Amsterdamsche Football Club 13e Jaargang No. 3 Nov. 1934 nu VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE OPGER. 18 JAN. 1895 STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, AMSTELD JK 114" Ti hi in in in ill inminim mi in in ill ill minimi in mum "I mm Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar - Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer G. BOSCH, Z. - AMSTELLAAN 84, AMSTERDAM-Z. Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1934 | | pagina 1