DE A. F. C.-SCH AKEL Amsterdamsche Football Club NIEUWS VAN DE MAAND. Belangrijke Algemeene Vergaderingen. Van Kol als oefenmeester aangesteld. Ons 12de %A.R.O.L.~Tournooi. Honkbalsuccessen. 12e Jaargang No. 12 Aug. 1934 VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE OPGER. 18 JAN. 1895 STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, AMSTELD JK 114" Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar - Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer G. J. BOSCH, Z. -AMSTELLAAN 84, AMSTERDAM-Z. Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1934 | | pagina 1