Amsterdamsche Football Club 12e Jaargang A. F. C. III Kampioen IIIIIIIIIMIIHIIIMIII1111 STUKKEN VOOR DE REDAC AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE Amsteld jk 114' J OPGER. 18 JAN. 1895 •leden F 2.50 per jaar - Stukken voor de administratie te zenden aan G. BOSCH, Z.-AMSTELLAAN 84, AMSTERDAM-Z. Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie riiiiiiimii""""111"111111 Abonnementsprijs voor niet

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1934 | | pagina 1