DE A. F. C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club i -i NIEUWS VAN DE MAAND Opnieuw zeer magere resultaten. De kansen van ons eerste. Onze honkbalafdeeling in wording 12e Jaargang No. 5 Jan. 1934 jiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiii ill ui Minui ill ui in ill it in in ii in in in in ii in in iiiiiiiiiii mi mi muur; VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE C|l STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, NOORDER AMSTELLAAN 173 1~ rMMIIMIIIII III II III III III II III III III I III IIIII III lllll III III III III ll^ll III llllll III III III II III III IIIII III III III lllll III III II III III III MMMMMMMM'7 Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer G. J. BOSCH. Z. - A MSTELLAAN 84, AMSTERDAM-Z. Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiii-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1934 | | pagina 1