REUNI van J. H. EGGERS CAFE „ROYAL", 6 Sweep=Stake. Holland-Duitschland 31 Oct. 1926 Uitsluitend voor A.F.C.-leden deelname f 0.25 per lot, totaal 50 loten, waarvan 36 kansen en 14 nieten. Met verloting en daarna verkoop der kansen. De navolgende kansen worden verloot: (Hollandsch score altijd voorop). 0—0 1—0 2—0 3—0 4—0 5—0 0—1 1 1 2—1 3—1 4—1 5—1 0—2 1—2 2—2 3—2 4—2 5—2 0—3 1—3 2—3 3—3 4—3 5—3 0—4 1—4 2—4 3—4 4—4 5—4 0—5 1—5 2—5 3—5 4—5 5—5 Na verloting dezer 35 kansen worden deze bij opbod verkocht. De helft van de opbrengst van iederie kans is vpor den trekker en de andert' helft gaat in den pot. De trekker kan op de veiling zijn eigen kans koopen en betaalt alsdan de helft, van hetgeen waarvoor hun de kans is, toege wezen in den pot. De trekker kan op de door hem getrokken kans, claimrecht laten geleden, hetgeen on middellijk nadat de kans is afgeslagen, be kend moet worden gesteld. De kooper betaalt calsdan slechts de helft van hetgeen waarvan hem de kans werd toegewezen, in den pot, de trekker ontvangt of betaalt niets, terwijl de kans voor gezamelijke reke ning van kooper en trekker loopt. Tot versterking van den pot worden bui tendien de volgende 7 kansen bij opbod verkocht, waarvan nummer 1 kans geeft op den eersten prijs, no. 2 op den eersten en event, ook den tweeden prijs, no. 3 en 4 op eersten en tweeden prijs, no. 5, 6 en 7 uitsluitend op den tweeden prijs. Kans 1. Alle einduitslagen met 6 en hoo- ger (1ste prijs). Kans 2. Wedstrijd op 31 Oct. aangevan gen, doch niet op denzelfden dag, om welken reden ook, afgespeeld (Bij staking vóór de rust 1ste en 2de .prijs, na de rust alleen 1ste prijs). Kans 3. Wedstrijd wordt in 192b op anderen datum vastgesteld (1ste en 2de prijs) Kans 4. Wedstrijd wordt in 192b in 't geheel niet gespeeld (1ste en 2de prijs). Kans 5. Stand bij de rust gelijk (2de prijs). Kans 6. Stand bij de rust voordeel Hol land (2de prijs). Kans 7. Stand bij de rust voordeel Duitsch- land (2de prijs). Pot-Verdeeling. Ie prijs70 pCt. 2e prijs20 pCt. A.F.C. Schakel10 pCt. Een ieder kan slechts voor ëén lot in schrijven, tenzij er minder dan 50 deeb- mers zijn. Zoowel de inschrijving als het koopen der winkansen geschiedt a contant. De inschrijving heeft plaats op clubavond 30 October, tusschen 910 uur. De verloting der kansen begint om 10 uur. Direct na de verloting heeft de verkoo- ping (bij opbod) van de verschillende win kansen plaats, na afloop waarvan het totdal bedrag bekend gemaakt wordt, waarvoor de pot is afgesloten. (Kokadorissen-Vendumeesters, enz. ge vraagd). Een commissie van 3 leden beslist in alle gevallen, waarin niet mocht zijn voor zien. NA AFLOOP DER WEDSTRIJDEN BIJ KONINGINNEWEG 212 A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 6