Ijzerwaren en Gereedschappen Café „Moderne" Leidscheplein 19-21, Amsterdam J. L. H. SMITS Co. 5 cier, U reeds met zijn beminnelijkste lachje tegemoet treedt en lispelt „Aha van A.F.C., zie ik". Laat ons een voorbeeld bij den kop nemen, een onzer oudste en trouwste adver teerders is de firma Eilers Co.; de A.F.C. is een groote vereeniging en van de oudere leden zal men wel weten, dat ze lid van onze club zijn. Maar wat de jongere leder, betreft, en deze vormen juist net vlottende contingent van ons ledental, deze kent ge noemde firma niet. Wij zijn ervan over tuigd dat alle leden, ook de jongeren, hunne bestellingen voor sportartikelen, voor voet bal niet alleen, doch ook voor cricket, tennis, athletiek bij genoemde firma zullen doen. Laat het haar weten, zooals reeds boven aangehaald, het beminnelijkste lachje der Heeren Eilers, mitsgaders hun lieftallig da- mespersoneel zal Uw deel zijn, indien U aankondigt: „Lid van A.F.C." Wij rekenen op U. Insider. Clubavonden. Werd een vorige keer de mededeeling gedaan, dat wij een geschikt clublokaal had den gevonden; nader is gebleken, dat dit niet aan de eischen beantwoordt en het Be stuur heeft zich dan ook gehaast naar een ander lokaal om te zien. Dank zij de energieke pogingen van ons eerelid Jac. v. Ooy zijn wij er thans in ge slaagd beslag te leggen op een inderdaad schitterend clublokaal, n.l. dat van de Biljartvereeniging K.R.A.S. in „Suisse", Kal- verstraat (ingang voor onze clubavonden aan den N.Z. Voorburgwal). Velen leden zal het onbekend zijn hoe moeilijk het is een wer kelijk eerste klasse lokaal te vinden, omdat Warmoesstraat 42, Amsterdam OP ELK GEBIED men nu eenmaal aan zekere voorwaarden gebonden is, m.n. dat wij slechts tot een beperkt bedrag kunnen gaan, voorts een afgesloten lokaal wenschen met biljards, kaarttafels, enz. A.F.C. mag zich geluk- wenschen, dat de Biljardver. K.R.A.S. de noodige medewerking heeft verleend (een woord van dank aan deze plaats) tot het verkrijgen van dit lokaal. Er is een flink aantal biljards, er zijn gezellige tafeltjes voor kaart of domino enz., fauteuils waarin onze voetbalglorie van den Zondag 's Zaterdagsavonds kan uitrusten en zich voorbereiden op den komenden strijd. Enfin om kort te gaan, diegenen die j.l. Za terdag reeds het genoegen hadden het nieu we clublokaal te bezoeken, zullen ongetwij feld verrast en tevreden geweest zijn. Door dat dit nummer de vorige week nog niet kon uitkomen, was het niet mogelijk de verandering van clubavond vroeger ter ken nis van de leden te brengen, waardoor de belangstelling Zaterdag nog niet van dien aard was, zooals wij dit gewoon zijn. Laat echter van a.s. Zaterdag af ieder lid trouw zijn clubavond bezoeken. Het verhoogt het contact tusschen leden onderling, men hoort nog eens een nieuwtje, loopt tegen een aanschrijving op, of speelt kaart, biljart e.d. Het Bestuur is er op uit de attractie onzer clubavonden dezen winter op te voeren. Kienavonden zullen zeker op het program ma niet ontbreken, een vlotbrug-concours is in voorbereiding, terwijl ons eere-lid v. Amstel (zie uit dit stukje jeugdige A.F.C.- ers, dat zij die al tientallen jaren voor hun club werken, ook thans nog actief zijn) ook al een idee heeft geopperd ter opluistering. A.F.C.-ers, een winter van genoegelijke Zaterdagavonden wacht U! Luistervink. C. J. de Boer A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 5