„DE CORINTHIAN" die zich ten taak gesteld heeft den regel te bevestigen, een zuiver passieve geweest. D.w.z., zij hebben zich wel verwaardigd de Schakel te ontvangen en te lezen, ja zelfs wel eens hun hooge goedkeuring met den inhoud betoond, doch de herhaaldelijk tot hen gerichte oproep om door het werven van advertenties het voortbestaan van ons clubblad te verzekeren, hebben zij met een air de dédain ter zijde gelegd. Thans echter is de toestand zoo. Of onze onze leden zorgen binnen een minimum van tijd, met éen maximum van snelheid voor een aanzienlijke uitbreiding onzer rubriek advertenties, of de Schakel verdwijnt Dat dit laatste niet gebeuren kan en mag, behoeft geen betoog. Om het U gemakke lijker en event, adverteerders aantrekkelijk te maken, hebben wij thans het volgende tarief vastgesteld: Advertenties in den tekst per plaatsing f 5.bij een contract voor 6 plaatsingen wordt de prijs f27.50, bij 12 plaatsingen slechts f 50. Vervolgens vindt U op onze laatste pagina een nieuwe rubriek, n.l. „Schakeltjes". Voor deze advertenties, waarmede we de geheele achter-pagina hopen te vullen, dus buiten den tekst, is de prijs als volgt: 1 Schakeltje, groot 5 regels f 1.6 plaat singen f 5.—, 12 plaatsingen f 10.—. Teneinde onze, meerendeels lich e ijk ma terialistisch aangelegde leden tot grootere ^krachtsinspanning aan te vuren, loven wij de volgende premies uit: Voor het plaatsen van tenminste f50.— aan advertenties een Parker Dufold vulpen. Voor het plaatsen van f 25.aan adver tenties een zilveren Eversharp vulpotlood. Voor het plaatsen van f10.aan adver tenties een DAC vulpotlood. Bovendien ontvangt de aanbrenger van het grootste bedrag aan advertenties nog een extra-surprise. Deze aanbieding geldt uitsluitend voor de maanden October en November. Slaat dus allen eendrachtig de handen aan den ploeg en trekt onzen SCHAKEL uit het moeras. Met beleefde excuses voor deze beeld spraak, De Schakel-Commissie: P. H. Vermeulen, Voorz. S. L. Wit, Secretaris. J. H. Wijnand, Penningm. L. Th. Beeck en Frans de Vilder, leden. A.F.C.=ers, begunstigt onze adverteerders. Afgescheiden van het beroep, dat onze leden en donateurs wordt gedaan elk hun steentje bij te dragen tot het voortbesaan van onzen „Schakel" door het aanwinnen van nieuwe advertenties, wenschen wij Uwe aandacht te vragen voor het navolgende, zulks tot behoud van de reeds bestaande ad vertenties en dus voor ons clubblad van niet minder vitaal belang. Wij voor ons twijfelen er niet aan, of alle leden zullen, wanneer dit in hun ver mogen is, zaken welke in ons clubblad ad- verteeren voor hunne bestellingen de voor keur geven. He doel van onze adverteerders is reclame te maken onder onze leden, voor hunne zaak, thans vragen wij onzen leden, bij het doen van bestellingen bij zaken, welke in ons clubblad adverteeren, op hun beurt re clame te maken voor den „Schakel" en steeds te vermelden bij eiken inkoop, „Lid van A.F.C." desnoods tienmaal (onder het motto „Frappez toujours") zoodat tenslotte onze adverteerder, zoo U wilt Uw leveran- leder lid onzer vereeniging abonneere zich op: Geïllustreerd Weekblad voor Amateursport Prijs per half jaar f 5. Proefnummers gratis n i I P CPU T n DII If If C D11 sPaarnestraati 1 Abonnementsopgaven H A A U U li t UI\UI\I\lI\U DEN HAAG j A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 4