DE A.F.C.-SCHAKEL Queen* ik in* alfa Ó&foïe, r t N|EUW]t^ i AlWÉtLiiu imiagr-Tj Se Jaargang No. 3 22 October 1926 ■iHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiminiiiiiiiiuiiniiiniiiniiiiniiiminmiiiiiimiiinnHniminniiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiniiimi» Amsterdamsche FootballClub INHOUD: Plus que 9a changeVoet baloverzicht. Competitiestanden. Voetbaluitslagen. Welkom, vreemde ling. De A.F.C.-Schakel en de A.F.C.- kas. A.F.C.-ers, begunstigt onze adver teerders! Clubavonden. Sweep-Stake. Billiard Concours. Muziek. Ons 2e elftal. An die Suidafrikaansche Boer. De Reds-Band. Zomeravond-wed strijden. Plus que <ja change Laten we beginnen met de hoop uit te spreken, dat ook in dit opzicht bovenstaand gezegde bewaarheid zal blijken. Waarschijnlijk zult U vragen, in welk op zicht. Laat ik het U uitleggen. Den aandachtigen Schakel-Lezer, indien deze werkelijk bestaat, zal het zijn opge vallen, 4^t als adres voor stukken voor, de administratie van den Schakel, niet meer het adres prijkt van onzen vriend van Se- venter, p.a. Drukkerij ,,'t Koggeschip". Rédenen van verschillenden aard, o.m. de ongeregelde datum van verschijnen van ons cluborgaan, die steeds voor 't Koggeschip andere werkzaamheden in de war stuurde, het feit, dat de Schakel steeds haast-je-rep- je moet verschijnen enz., noopten ons tot onzen grooten spijt ons voor de levering van ons blad met anderen in verbinding te stellen. Wij meenen echter niet zoo mir nichts dir nichts deze verandering aan ons voor bij te mogen laten gaan, doch wens'chen hier aan Toon onzen uitdrukkelijken dank te betuigen voor de vele moeite en zorgen waarmede hij onze Schakel door zijn eerste levensjaren heeft heengeholpep. En eindigen met waarmede wij begon nen, n.l. met den wensch, dat nietegen- staande deze verandering onze Schakel de zelfde moge blijven. Voetbal-Overzicht. De slechte verwachtingen, die we vary ons eerste elftal, na de nederlagen in den A.R.O.L.-beker, hadden, zijn helaas in ver- S/hUizce VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, NlEUWEWEG 24 Abonnementsprijs voor niet leden F 2.50 per jaar - Stukken voor de administratie te zenden aan den heer J. H. WIJNAND, NlEUWEWEG 26, AMSTERDAM, TELEFOON 53337. Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 1