Café „MODERNE" Leidscheplein 19-21, Amsterdam Firma J. NAHUIS - GROENLO was een heele inspanning ,voor H.H. deel nemers om de paaltjes zoo kort mogelijk te ronden. Als le eindigde Dijkhuis in 44 sec. Om den 2en prijs moesten Lungen en Wij- benga overloopen, aangezien beiden de baan in 46 sec. hadden afgelegd, waarbij Lungen er zoo waar in slaagde in 39 sec. te loopen. Voor adspiranten werd dit nummer gewon nen door D. Langenvoorte voor Willy Nese- ker. Dit dribbelen had zoo'n opgang gemaakt, dat zelfs onze veteranen aan den start wenschten te verschijnen, m.n. E. v. Ooy, A. Metz, S. Wit, D. Bessem, I. Galavazi, P. Wessel, Voorzitter Scheepens en Broek smit. Hierover zou een heel artikel te schrij ven zijn. 't Was dan ook de moeite waard om Ernst zijn best te zien doen de eer van het 3e op te houden, Arie consciëntieus als altijd te zien dribbelen, Sijmen, om zijn vet weg te krijgen, Dick, die baldribbelen meer als korfbalsport beschouwt, I. als steeds be lust om te zegevieren, Piet Wessel als hulp voor den lachlust, Schaf, die blijk gaf gehan dicapt te zijn door zijn embonpoint en Broe kie, die van het tegenovergestelde principe uitging dat je de paaltjes zoo ver mogelijk moest ronden. De winnaar, Galavazi kreeg 7 borrels en No. 2, A. Metz, geen enkele! De dames-toeschouwers waren zóódanig in extase gebracht dat ze Vuyk en Trienes smeekten toch vooral ook dit nummer voor haar in te lasschen. Zwakke karakters als die heeren hebben, konden zij de verleiding niet weerstaan en arrangeerden ook voor de dames een wedstrijd. De ongetrouwden konden het van de ge trouwden niet winnen, want de volgorde, waarin de dames den kortsten tijd gebruikten, was als volgt: 1. Mevr. Postman, 2. Mevr. Bos, 3. Mej. C. H. v. Biesen, 4. Mej. H. Ver- STOOMHOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL, LOONZAGERIJ meulen, 5. Mej. H. J. v. Biesen. Een onzer Bestuursleden vond den uitslag vanzelf sprekend! 80 M. adsp. hardloopen. Slechts 4 deel nemers aan den start, n.l. W. Neseker (IOV5). D. Langenvoort (HV5), R. v. Nek en Adelsberg, die ook in deze volgorde bin nenkwamen. Een volgend jaar meer deelnemers Het estafette-nummer viel ook zeer in den smaak. De uitslag is als volgt: Ploeg A. (Bromet, Stroobach, Dijkhuis, Knopper) wint in 56 sec. van Ploeg B (Neseker, Wijbenga, Lungen, Du- son) 561/5 sec. Ploeg C. (Tichelaar, v. Lith, E. Ruys, Koe slag) wint in 57 sec. van Ploeg D (v. Nek, A. Ruys, P. Bos, Postma) in 571/5 sec. De betrekkelijk slechte tijden zijn natuur lijk te wijten aan het feit dat wij nooit Esta fette geloopen hebben en naast goede loopers ook in elke ploeg zwakkere deelnemers waren. Na afloop reikte Voorzitter Scheepens de prijzen met toepasselijke woorden uit; hij bracht bijzonderen dank aan het vele werk door Koeslag gedaan om het veld in orde te maken, en G. Bosch voor het beschikbaar stellen der prijzen, Vuijk als Voorzitter- Kamprechter en Trienes als Starter kregen ook een herinnering en mede namens de Athletiek-Commissie, die een hartelijk woord van dank voor haar bereidwilligheid en be- langelooze beschikbaarstelling voor de A.F.C. waarvoor Vuijk bedankte en daarbij den goe den A.F.C. athletiek-tijd van Grijseels en Jobst in de herinnering terugbracht. Mijne Heeren, een tot wederziens op deze wedstrijden, met nog betere deelname. De Athletiek-Commissie. G. J. de Boer - 9 - TELEFOON No. 10 levert alle soorten INLANDSCH BESTEK HOUT als: beslagen Eiken Palen, bezaagd Eiken, Beuken en Iepen, Dwarsliggers en Wisselhouten voor Spoor- en Tramwegen. Alvorens gij afsluit, vraagt prijs. A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerde»!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 9