nederlaag de IJsselboorden kon opzoeken. 5 September ging de volgende combinatie bij Blauw Wit II op bezoek: Haaxman (d), Ruijs en v. d. Kolk (ah. Huijer, v. d. Velde en E. Ruijs (m). Ver meer, Frans de Vilder, Grimberg, Hartoy en van Nek (v). „Natuurlijk" trokken de onzen weer aan het langste eind; met 4—1 bleven we in de meerderheid. Als belooning voor alle deze zware oefen wedstrijden kwam Zondag jl. een feestelijke oefenwedstrijd. Zooals men weet, is er in de V.V. „Zandvoort" ernstig meeningsverschil gerezen, met het gevolg, dat een gedeelte van de leden uitgetreden is en een nieuwe club opgericht heeft, nl. „de Zeemeeuwen". Dat deze club onder leiding van den heer Rauch staat, getuigt voor het gehalte van de ex-Zandvoort oppositie. Onze jongens waren uitgenoodigd om ter gelegenheid van de openstelling van hun nieuwe terrein, een eerewedstrijd tegen genoemde Zeemeeuwen te spelen. Ze zijn daar ontvangen als Kanaal zwemmers: redevoeringen van den heer Rauch en van den burgemeester van Zand voort, een eerehaag van jonge Zeemeeuwen, enfin, 't was af! Een en ander verhinderde het tweede echter niet om gemakshalve met 40 te winnen! Zoo doorgaan in de competitie, lui! Het derde elftal gepromoveerd. Zum Tode betrübt. himmelhoch jauch- zend! De N.V.B. berichtte ons, dat het derde alsnog toegelaten is tot de reserve tweede klasse! Alzoo is het schitterende werk, door ons derde in het afgeloopen seizoen verricht, niet tevergeefsch geweest. Niet voor niets heb ben Haasdijk c.s. het kampioenschap be haald, de kampioens- en promotie-wedstrij den gewonnen! Doch ook. Niet voor niets is dus de eindelooze correspondentie, de conferentie in den Haag geweest. En wat dat gedeelte van onzen „promotie-strijd" aangaat, een woord van hulde aan Fred Sabelson, die het bestuur steeds terzijde stond en wien geen moeite te groot was, onzen jongens de belooning voor hun overwinningen-reeks te doen ver schaffen. We beginnen het nieuwe seizoen dus op een heel wat hooger plan dan verleden jaar. Toen: beide reserve-elftallen in de reserve 3de klasse, thans beide ploegen in de reserve 2e klasse. Doch: noblesse oblige! Dit uitkomen in de reserve 2e klasse wil dus ook zeggen: Een tot het uiterste opgevoerde krachtsinspan ning van allen, die voor II of III in den loop van het seizoen moeten uitkomen. Iedere wedstrijd zal er 90 minuten gespeeld moe ten worden zonder een minuut opgeven, niet alleen de September- of October-maand, als over het algemeen het weer zacht en de ter reinen goed zijn, doch ook in de dan vol gende weken, als het weer meestal schan dalig en de terreinen moerassen zijn. Doch we zijn er van overtuigd, dat onze reserves ons niet zullen teleurstellen! En zou nu het eerste, met het voorbeeld van A. F. C. Ii, A. F. C. Ill en, last not least. A.C.C. I voor oogen, zich nu niet eens gaan schamen en. enfin, jullie weten het zelf wel! Het V.V.A. Jeugd-Tournooi. Onze jubileerende zuster-vereeniging had, gedachtig aan „de toekomst is voor de jeugd" het aardige idee voor adspiranten en juniores van bevriende vereenigingen een tournooi te organiseeren, dat schitterend slaagde. Een aardige jazz-band zorgde voor eene goede stemming en het weer was althans voor het grootste gedeelte van den dag goed. Zoowel in de adspiranten, als in de juniores afdeeling speelde een A.F.C.-elftal mede. Onze adspiranten hadden al zeer weinig succes tegen Blauw Wit en tegen Avanti werd resp. met 0-2 en 0-3 verloren. De juni ores deden het beter en kwamen met den 3den prijs thuis, van V.V.A. werd met 2-1 verloren doch de Blauw Wit kinderen werden door onze veulens met 1-0 geklopt. (Van „Observer" ontving ik een uitvoerig verslag, hetgeen echter wegens plaatsgebrek niet meer opgenomen kan worden). Algemeene Vergadering De eerste algemeene vergadering in het nieuwe seizoen had jl. Zaterdag plaats in „Parkzicht". De weinig belangrijke agenda had, buiten het bestuur, slechts een veertig tal leden de vergadering doen bezoeken. De heer Scheepens memoreerde in zijn openingswoord de promotie van het 3de elf tal, het succes, dat de A.R.O.L.-beker ons, althans op organisatorisch gebied, bracht en het kampioenschap van A.C.C. Verder werd - 6 - d d. 11 Sept. j.l. A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 6