gedachtig aan het spreekwoord, op het too- neel gebruikelijk: Een slechte generale repe titie geeft een goede uitvoering! Ziezoo, nu hebben we voldoende de voor ons onaangename zijde van het A.R.O.L.- tournooi belicht, thans de, en wel zeer vele, aangename zaken! Allereerst is ons de inschrijving buitenge woon meegevallen. Buitenstaanders hebben daar gewoonlijk zoo geen idee van, maar de correspondentie die Galavazi gevoerd heeft vóór hij per saldo met resultaten kon komen, heeft ongeveer den omvang aangenomen van een oranje-boek. En ik geloof niet, dat een van de waarlijk zeer velen, die zich beide Zondagen uitgesloofd hebben, het kwalijk zal nemen, als ik Galli een eeresaluut breng voor wat hij gedaan heeft. I. is een beetje „de man achter de scher men" geweest. Niemand bemerkte welk een enorme hoeveelheid werk hij gehad heeft bij de voorbereiding. Laat dan nu De Schakel het licht laten vallen op onzen vice-voor- zitter, zoodat ieder weet, dat we hem een zeer groot gedeelte van ons organisatorisch succes danken. Ten tweede, wat al geweldig meeviel: het weer. We hebben dien Maandag en Dins dag, volgende op de finale, elkander wel eens beteekenisvol aangekeken: Hoe is het mo gelijk! Ja, zelden hebben we het zóó getrof fen. Het was dan ook beide dagen best bezet, hetgeen ons natuurlijk dubbel welkom was! Zoo waren dus de twee alles overheer- schende factoren: flinke deelneming en goed weer, geheel in ons voordeel. En daarbij prima scheidsrechters, ijverige controleurs, sympathiek schrijvende journalisten (wien allen onzen dank), we zijn 's voor een keer tje Fortuna's favorite geweest. Twee incidenten hebben zich tijdens het tournooi voorgedaan, die ons even in den piepzak brachten. Het incidentje tijdens en na V.V.A.—D.E.C., hetgeen tenslotte terug te brengen is tot een geïrriteerdheid, ver oorzaakt door een ongeval en door de warmte, en het zich terugtrekken van Z.A.C. na haar overwinning op ons. Dit laatste was van ernstiger aard: vroeg genoeg hebben onze Zwolsche gasten geweten, dat ze aan ons tournooi zouden meedoen en dan mag men zich niet aan twee kanten binden. Het gevolg was, dat nu A.F.C.—Blauw Wit voor de demi-finale gespeeld werd. Voor het publiek had deze match, als plaatselijke ont moeting waarschijnlijk meer interesse dan Z.A.C.Blauw Wit, doch dit doet aan het onjuiste optreden van Z.A.C. niets af. Het grootste succes in deze wedstrijden was voor Zeeburgia. Hulde aan deze club. Met een sneltrein-vaartje stuiven de „whites" (het lijkt ons dat deze benaming, door Nevoh voor het eerst gebruikt, even snel burgerrecht zal krijgen als destijds zijn ,,reds") door de diverse competitie-klassen. En nu bij het begin van het seizoen V.U.C. weerstaan en V.V.A. kloppen, terwijl hun tweede Z.V.V. om den Gooi- en Eemland- beker er onder hield, dat zijn resultaten, die gezien mogen worden. Daarbij een sportieve, faire ploeg. Heeren, een tot weerziens, niet waar, bij onze volgende wedstrijden! En hoe welkom ge ons zijt, we zijn blij, dat ge niet in onze afdeeling zijt ingedeeld, want ik vrees, dat het oude rood en zwart gestreken zou moeten worden voor het jeugdige wit! De lezer verwachte van ons geen uitvoe rige verslagen. Of Jantje nu al voorzette en Pietje inschoot, of Henk nu al miste of Wim redde, doet, nu de A.R.O.L. alweer een paar weken achter ons ligt, weinig ter zake. Ver melden wij slechts de resultaten: 29 Aug.: V.V.A.—D.E.C. 2—1. ZeeburgiaV.U.C. 11. A.F.C.—Z.A.C. 1—2. 5 Sept.: ZeeburgiaV.V.A. 10. Blauw-WitA.F.C. 40. Blauw-Wit adsp.A.F.C. adsp. 1—1. (Het groote succes bij het pu bliek!) Finale: Blauw-WitZeeburgia 51. Tevens vermelden wij hier de resultaten van de finales sinds het instellen van den A.R.O.L.-beker: 1923. V.V.A.—D.E.C. 5—0. 1924. R.C.H.Blauw-Wit 31. 1925. Blauw-Wit—A.F.C. 3—1. 1926. Blauw-WitZeeburgia 51. De proloog is alzoo ten einde; nu, heeren, klaar voor het eerste bedrijf. Halen het scherm Van Haarlem begint de Victorie. Het was allesbehalve bemoedigend, wat het elftal heden had laten zien. De AROL-wed- strijden, waarin alles eigenlijk op zijn best moest voor den dag komen, vertoonden ons eene A.F.C. ploeg die rammelde in al hare ge ledingen. 3 A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 3