Clubtenue. Nogmaals wijzen wij er op, dat men slechts in clubtenue aan wedstrijden kan deelnemen. De aanvoerders gelieven hierin hunne mede werking te verleenen en hunne spelers erop te wijzen indien zij hieraan niet voldoen. Reserves. Meermalen komt het voor, dat de aange wezen reserves zich niet verkleeden zoodat, als een invaller noodig is, er veel tijd ver loren gaat eer de aangewezen reserve in het veld verschijnt. De aangewezen reserves dienen zich even als de spelers in voetbalcostuum te kleeden om eventueel direct voor spelen gereed te zijn. Niet opkomen. Aan de betreffende artikelen in ons regle ment, betreffende het niet opkomen, zal streng de hand gehouden worden. Bovendien behoudt zich het Bestuur het recht voor spelers, die zonder geldige reden of zonder afschrijving wegblijven, gedurende eenigen tijd van het spelen van wedstrijden uit te sluiten, onverminderd de straf, welke daarop reglementair is vastgesteld. Identiteitskaarten. Nog steeds zijn alle foto's niet in mijn bezit. Men knoope zich goed in het oor, dat alleen zij, die hunne foto's ingezonden heb ben voor het spelen van wedstrijden voor den A.V.B., in aanmerking komen. Algemeene Vergadering. Op onze 1.1. gehouden Alg. Vergadering is gekozen tot lid der Enquête-Commissie de Heer W. Brusse. Derde Elftal. Van den N.V.B. mochten wij bericht ont vangen, dat ons Derde Elftal alsnog naar de Res. Tweede klas gepromoveerd is. Het is ingedeeld in de Res. Tweede klas B. Voor ons 4e en 5e elftal bestaan nu ook wederom promotiekansen bij een eventueel kampioenschap. Dankbetuiging. Het Bestuur betuigt allen, die medege werkt hebben aan het goede verloop onzer AROL-wedstrijden hiervoor zijn hartelijken dank. Blauw-Wit wint den A. R. O. L.- Beker. Het moet voor Gé Bosch een toch wel buitengewoon groote satisfactie zijn, dat jaar in, jaar uit de wedstrijden om den A.R.O.L.- beker een groot succes zijn en dat, wat de Zilveren Bal voor Rotterdam is, de A R.O.L. voor Amsterdam geworden is. En ook al weet het grööte publiek niet, wat „A.R.O.L.' beteekent, ons A.F.C.'ers geven deze letters steeds weer een ontroe ring, omdat ze ons herinneren aan een onzer, die in onze meest wanhopige periode voor A.F.C. in de bres stond en z'n beste krachten er aan wijdde. Als we bij de bekerwedstrijden het veld betreden en het is, zooals goddank dit jaar het geval was, mooi warm zomerweer, dan zien we weer voor ons op dien beruchten Zondag, nu alweer eenige jaren geleden, Tony, met een hoog-roode kleur van de koorts, in het loket zitten voor den wedstrijd A.F.C.—Zandvoort. En als we dan door- loopen, dan voelen we ons door zijn voor beeld gesterkt en dan vinden we het een vreugde, in dezen tijd, die slechts één woord en één illusie kent: „make money'' ons toch nog te kunnen wijden aan onze vereeniging. Dan weten we, dat we onzen strijd voor A.F.C niet voor niets strijden, en dat we, ook al is de „voetballerij" hard bezig „voet bal-maatschappij" te worden, wij ons bla zoen van amateurisme en Sport (en dan dit laatste woord met een hoofdletter) toch trachten hoog te houden. Ook in het ongetwijfeld moeilijke jaar, dat ons wacht. Moeilijk wordt dit jaar zeer zeker, en ieder rechtgeaard A.F.C.-er moet weten en beseffen, dat alleen door inspan ning van aller krachten iets te bereiken zal zijn. Financiëel wordt het een moeilijk jaar. Sportief óók. Want het eerste elftal heeft wel bitter teleurgesteld. Ondanks ons aller over tuiging, dat we nu een goede ploeg hadden, was het optreden van A.F.C. in dit tournooi, voetbal-technisch gesproken, een absoluut fiasco. De geheele sportpers, die ons toch, gezien de uitvoerige en welwillende versla gen, buitengewoon goed gezind was, kon niet anders dan een vernietigende critiek geven op onze ploeg. Eén troost: Verleden jaar oogstten wij zeer veel succes bij den beker en het resultaat in de competitie was toch maar heel matig. Misschien gaat het nu juist andersom, mede - 2 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 2