NEDERLAND-DUITSCHLAND BELANGRIJKE MEDEDEELING. Door den N.V.B. worden de werkende leden onzer vereeniging in de gelegenheid gesteld plaatsen te bespreken voor den wedstrijd OP ZONDAG 31 OCTOBER i/h STADION TE AMSTERDAM. De door U verlangde plaatsbewijzen kunt U vóór 8 October a.s. per briefkaart bestellen, terwijl het verschuldigd bedrag tegelijk per postwissel moet worden toegezonden aan den Heer J. G. M. BOSCH, Jacob Obrechtstraat 12, alhier. Van bestellingen waar voor geen postwissel is ontvangen kan geen nota worden genomen. Alhoewel getracht zal worden U ue door U aan te vragen kaarten ook te ver strekken, kan zulks niet worden gegarandeerd, aangezien de vraag bij den N.V.B. het aan tal beschikbare plaatsen voor deze wedstrijden veelal overtreft. Zoodra wij de plaatsbewijzen ontvangen hebben zullen wij U berichten waar en wanneer deze in onvangst genomen kunnen worden. De prijzen der plaatsen (inclusief bespreekgeld) zijn: Overdekte Tribune (Middenvak) 6.50 (Zijvakken) Onoverdekte Zitplaatsen (Middengedeelte) (Zijgedeelte) Staanplaatsen Amphitheaters (Jongenskaarten) 4.30 3.25 2.20 1.10 0.55 «mi, N.B. De regelingscommissie van den N.V.B. heeft ten opzichte van den kaartverkoop o.m. de navolgende regelingen getroffen: Om te voorkomen dat kaarten in handen van opkoopers komen, zal de N.V.B. een uiterst scherpe controle uitoefenen en aan de Vereeniging toegewezen kaarten met den naam der betreffende Vereeniging voorzien. Den Vereenigingen wordt derhalve in haar eigen belang aangeraden alleen aan bona fide personen kaarten af te geven, daar het N.V.B.-bestuur besloten heeft, vereenigingen, wier kaarten in handen van opkoopers geko men zijn, bij volgende wedstrijden geen biljetten meer te verstrekken. - 12 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerder»! HÜS

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 12