DE A.F.C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club NIEUW J A I Êli 5e Jaargang Nd. 2 18 September 1926 Clubavonden. De clubavonden zullen gehouden worden in de bovenzaal van het café „Centrum Reguliersbreestraat. Zie het desbetreffend artikel in dit nummer. Expeditie van De Schakel. Zij die De Schakel niet regelmatig ont vangen, gelieven dit op te geven aan den Secretaris.' Officieele Mededeelingen. KENNISGEVING. Het Bestuur maakt bekend, dat door een betreurenswaardig misverstand diverse di ploma's ad 20.afgegeven zijn, welke niet gezegeld zijn. In opdracht van den Heer Ontvanger van het Zegelkantoor verzoeken wij hen, die in het bezit zijn van een niet-gezegeld diploma, bij den eersten thuiswedstrijd dit diploma te willen presenteeren aan het loket Leden, alwaar het alsnog gezegeld zal worden. Contributie 1926'27. Over de contributie van het loopende ver- eenigingsjaar wordt Maandag 4 October weer gedisponeerd. Ter vermijding van extra kosten en moeite wordt men vriendelijk ver zocht, het geld klaar te leggen. Programma 19 Sept. A. F. C. I-Purmersteijn. (2e ronde N.V. B. beker) Blauw Wit III—A.F.C. II. A.F.C. IIIHercules II. •Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll III llllltlllllllllllllllllllllSlllllllllllllllllimil MIMUIIM11!Illlllllllllllllllllllltlllllllllllll^ VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, NlEUWEWEG 24 7iiimiiiiiiii iiiih mui iiiiiiiiiii min ii min in iiiiiiiiiMMiMKiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi ■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI' Abonnementsprijs voor niet leden F 2.50 per jaar. S tukken voor de administratie te zenden aan den heer A. VAN SEVENTER p.a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", NIEUWE ACHTERGRACHT 102-104, AMSTERDAM, Tel. 51204-51205 Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie. INHOUD: Officiëele Mededeelingen. - Blauw-Wit wint den A.R.O.L.-Beker. - Bij Haarlem begint de victorie. Het tweede elftal niet te slaan. - Het derde elf tal gepromoveerd. - Het V.V.A.-Jeugdtournooi. Algemeene Vergadering. - Van Bat en Bal. Onze Athletiek-dag. - Clubavonden. - Indeeling lagere elftallen. - Kali aan het woord. - Adres lijst. - Belangrijke Mededeeling.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 1