REUNI CAFÉ „ROYAL", koninginneweg 212 Op het Voetbalveld daar vonden Vader, moeder zoo elkaar; Een waarachtige historie, Lijkt het oogenschijnlijk raar. In den huw'lijksband verbonden, Leefden ze in vrê nu voort, Tot een zoon hen werd geboren, Hun oprechte bêe verhoord. Moeder droomde hem als keeper, Die geen bal zou laten gaan. Vader dacht hem op de backplaats, Denken? Zag hem er al staan! Maar ach, al die luchtkasteelen Werden spoedig weer gesloopt, Zoonlief zou nooit dat presteeren Wat door hen zoo was gehoopt. Want bij een nauwkeurig kijken Naar den voetballer in spee, Aan z'n beide lieve voetjes Stede van vijf teenen twee! Broertje viel in ongenade, Kreeg van moederlief een douw, Want wat had ze aan een jongen, Die nooit trappen leeren zou. Vader nijdig op het koopje, Dat gestuurd werd op z'n dak, Peinst nooit meer te accepteeren Zulk een kater in den zak!! Sedert smeeken Vader Moeder Aan den goeden Hemelheer, Nog te sturen zulk een zoontje, Maar dan met zes teenen meer. NIVADERO. Correspondentie-adressen. Brieven en stukken bestemd voor het Se cretariaat te richten tot den Heer H. M. Broeksmit, Postbus 791, Amsterdam; voor den Penningmeester van de A.C.C. tot den Heer Mr. A. Sabelson, Wetering schans 84c. Telefoon 36884. voor het Secretariaat van de A.C.C. tot den Heer N. W. Selles, Emmasttraat 25. Telefoon 24686. voor den Secretaris van de Elftal-Com missie tot den Heer P. M. Wessel, Prinsen gracht 297, Telefoon No. 47253; voor het Secretariaat van de Reds' Band tot den Heer W. Brusse, Valeriusstraat 266. voor de Redactie van „De Schakel" tot den Heer J. H. Wijnand, Nieuweweg 24, Telefoon No. 53337. NA AFLOOP DER WEDSTRIJDEN BIJ VAN J. H. EGGERS - 8 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 8