1 Café „MODERNE" 1 .eidscheplein 19-21, Amsterdam Firma J. NAHUIS - GROENLO Dat het inderdaad noodig is, is ons aan den lijve gebleken! Willen we eind Aug. begin Sept. met goed getrainde elftallen verschij nen, dan is het in de hoogste mate wensche- lijk, dat ieder speler de Dinsdagavonden op ons veld meemaakt. De oefenavonden op Donderdag blijven eveneens bestaan, doch dezen zullen meer aan voetbal rechtstreeks worden dienstig gemaakt, terwijl ook 's Za terdagsmiddags de gelegenheid bestaat om te oefenen. Om de animo voor de athletiek nog meer o pte voeren heeft het Bestuur besloten on derlinge athletiekwedstrijden te organiseeren en wel op Zaterdag 28 Aug. a.s. op ons veld des namiddags te 3 uur. In verband met het feit, dat de A.R.O.L. bekerwedstrijden den dag daarop beginnen en mede met het oog daarop, dat wij nog geen geroutineerde athletiekspelers bezitten, is een beperkt pro gramma opgesteld, n.l.: 1. 100 M. hardloopen; 2. Hoogspringen met aanloop; 3. 200 M. hardloopen; 4. Baldribbelen; 5. Estafette 4 X 100 M. Op de nummers 1 tot 4 mag door elk lid slechts op 2 nummers ingeschreven worden, b.v. dus 100 M. hardloopen en Baldribbelen of Hoogspringen en Baldribbelen enz., ter wijl voor de Estafette de inschrijving geheel vrij is. De bedoeling van het laatste is, dat ieder zich persoonlijk aanmeldt, waarna door loting de ploegen zullen worden samen gesteld. Tot ons genoegen is ook opgemerkt, dat onder de jongere leden een opgewekten geest heerscht en er veel belangstelling voor de athletiek bestaat. Om onder deze spelers onzen „athletiekdag" te animeeren is dien tengevolge besloten op dien dag speciale wedstrijden voor leden tot en met maximum 16 jaar vast te stellen n.l.: la. 80 M. hardloopen; 2a. Baldribbelen; 3a. Hoogspringen met aanloop; 4a. Estafette 4 X 80 M. De regeling is geheel als boven vermeld, met dit verschil, dat hier uit de nummers la tot 3a op 2 ingeschreven kan worden. Aanmelding voor deze wedstrijden kan geschieden tot uiterlijk 22 Aug. a.s. bij on- dergeteekende, die zich hiertoe ook zooveel mogelijk eiken Dinsdag- en Donderdagavond op ons veld zal bevinden. Door het Bestuur zal nog nader worden beslist welke prijzen zullen worden toegekend. Ik vertrouw, dat het bovenstaande voor velen aanleiding zal zijn in de komende 4 weken duchtig te oefenen om ten slotte te trachten een welverdiend succes te behalen. Mag ik dan ook van deze gelegenheid ge bruik maken om den overigen lezers niet- deelnemers aan onze wedstrijden te verzoe ken ons welwillend te komen vereeren met een bezoek op den athletiekdag? Men kan dan vast een voorproefje genieten hoe onze spelers^ uitgerust zijn voor de daarop direct volgende A.R.O.L. Bekerwedstrijden en de a.s. competitie. Jb. VAN NEK, le J. v. d. Heydenstraat 57. Beter laat dan Wellicht zal bij U bij het lezen van dit stukje de gedachte opkomen, dat deze dank betuiging wel wat over tijd is, doch laat ik als verontschuldiging aanvoeren, dat bij het uitkomen van de Mei-Schakel het ons toege dachte geschenk nog niet in ons bezit was, zoodat wij hiervoor slecht konden bedanken, terwijl de opname in de Juni-Schakel tot mijn spijt niet plaats vond, daar onze Schakel redacteur zijn vacantie ergens in de binnen landen doorbracht. G. J. de Boer STOOMHOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL, LOONZAGERIJ - 6 - TELEFOON No, 10 levert alle soorten INL.ANDSCH BESTEK HOUT als: beslagen Eiken Palen, bezaagd Eiken, Beuken en Iepen, Dwarsliggers en Wisselhouten voor Spoor- en Tramwegen. Alvorens gij afsluit, vraagt prijs. A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerdersl

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 6