schuin achterwaarts wegtrappen. De armen blijven iets gebogen en worden los gezwaaid in het schoudergewricht. De romp blijft losjes gestrekt. Bij het hoogspringen is het doel, het zwaartepunt van het lichaam zoo hoog mo gelijk op te gooien. Bij rechts afstooten, het linkerbeen licht gebogen zoo hoog mogelijk opzwaaien. Het rechter volgt. Boven de lat gekomen een draai naar de lat toe maken, zoodat de buik naar de lat is gekeerd. Deze intrekken en men komt met geheven armen en op het rechterbeen neer. Voor mannen met buiken dus een werkje om niet aan te beginnen. Tot slot nog het vèrspringen. Hierbij zal hij die op het moment van afstooten een groote snelheid heeft, ook het meeste succes hebben. Daaruit volgt, dat een der hoofd zaken een snelle aanloop is en dat op het moment van afstooten het lichaam de groot ste snelheid heeft, die het kan bereiken. Daar gebleken is dat over 100 M. de looper na pl.m. 20 M. zijn grootste snelheid heeft, moet men zijn aanloop dus zeker grooter nemen dan 20 M., b.v. 25 a 30 M. Nu loopt men zoo hard men kan en zorgt, dat men met het goede afstootbeen juist op de afstootbalk kan afzetten. Dit kost natuurlijk oefening. Men stoot nu stevig met de geheele voet af en zorgt, dat het vrije been met kracht zoo hoog mogelijk wordt opgezwaaid. Vooral flink hoog opspringen, daar, hoe langer men van den vaart kan profiteeren, men ook verder zal neerkomen. Waarde Schakelaars, dit is natuurlijk niet geheel eigen vinding, maar ik putte dit uit herinneringen, opgedaan bij oefeningen on der leiding van den bekenden athletiekman Hjertberg, maar ik vond het in 't belang van A. F. C., dit nog eens op te halen, mede in verband met onze onderlinge wedstrijden in Augustus a.s. TEKA. Van Athletiek en nog iets. Het was smoorheet, dien Dinsdag, dat er voor het eerst onder leiding van den heer H. Vuyk geathletiekt zou worden, en toen ik ongeveer 8 uur op het veld kwam met den hoed in de hand, (niet gedreven door eer bied maar door hitte) zag ik tot mijn groote verwondering, dat ongeveer een dertigtal A.F.C.'ers druk bezig was, de 100 M. in re cordtijd af te leggen. Welk een verscheiden heid van oefeningen. Zoo zie je de Russische kurkendans, dan met de beenen in de lucht trappen, alsof je op een fiets zit, hoewel ve len de voorkeur aan freewheelen schenen te geven, dan weer denk je dat „Madame Wal ker's academy girls" aan den gang zijn. Maar vermoeiend, dat is het! Tenminste dat vertel den ze mij, en 't was die arme kinderen wel aan te zien ook. (Ik bedoel natuurlijk de A.F.C.'ers). Het is een verblijdend verschijnsel, dat zoovele leden reeds aanstonds aan den op roep van de Elftalcommissie hebben gehoor gegeven. Ze pakt de zaken goed aan, hopen we, dat ze succes moge hebben en ook en dit is m. i. een groote factor het ver trouwen van de spelers. Op de laatste algemeene vergadering werd nog naar voren gebracht: het vormen van een toerelftal, dat in hoofdzaak 's avonds zou spelen, en eventueel aan seriewedstrijden zou deelnemen; ik meen tenminste te weten, dat de jaarlijksche wedstrijden van Alphen bijvoorbeeld bij onze jongens zeer in den smaak vallen. Komt de zaak in orde? 1) Ernst Levenback is teruggekeerd van zijn ziekteverlof en Ernst, ik vind dat je nu maar weer eens de Reds Band flink moest aanpak ken. Zorg, dat de Band, waar we zoo trotsch op zijn, niet in slaap valt. Breng er weer de noodige animo in, en al zal dan de balsem der liefde ook jouw hart hebben gevonden, laat dit geen hinderpaal zijn en span je er weer eens voor! Is het niets om de athletiekwedstrijden der A.F.C. in de pauze van de Arol-wedstrij- den te houden, dat is misschien nog interes santer dan politiehonden. Naar ik hoorde, worden verschillende prijzen hiervoor uitge loofd, dus A.F.C.'ers, denk om de oefen avonden op Dinsdag en Donderdag. CHARLEY. x) Zie verzoek elftalcommissie. Red. Athletiek-Beoefening. Onzen leden is per circulaire kennis ge geven, dat 's Dinsdagsavonds onder leiding van de heeren Vuyk Trienes lichte athle tiek zal worden beoefend als voorbereiding voor het komende zware voetbalseizoen. Of schoon deze oefeningen nog slechts enkele weken duren blijkt er veel animo voor te be staan, hetgeen Bestuur en E. C. zeer op prijs stellen. Echter er is nog een groot aantal spe lers, dat ik tot dusverre nog niet zag en het zijn just deze spelers de ik thans zeer speci aal uitnoodig ook eens te komen opdagen. - 5 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 5