Bovenstaande cijfers spreken voor zich. Slechts 3 spelers hebben een gemiddelde van meer dan 10. Met het derde is het evenzoo gesteld. Ik heb het dan ook maar opgegeven hiervan de gemiddelden op te maken. Het meerendeel was beneden het vriespunt, d.w.z. van Reau mur en Celsius. Doch het mag raar klinken, 't is voor dit elftal beter dat er verloren wordt. De heeren weten zelf wel waarom. Tenslotte wil ik er nog even op aandringen dat niet dan in het uiterste geval mag wor den afgeschreven, daar toch reeds veel spe lers met vacantie uitstedig zijn en het spelen met 9 of 10 menschen nooit prettig is. N. S. Een Ontmoeting. Het was prachtig weer en toch was ik somber gestemd. Ik lag te piekeren in de zon, op een der reepjes hooi, die Bos keurig op het veld had uitgelegd. Oorzaak sombere stemming? Gisteravond was ik mijn vriend „Schakel" tegengekomen, en mager en bleek dat die er uit zag! Nee maar, 't was bar, ik schrok er van. 'k Wist wel dat het den laatsten tijd niet zoo best met hem ging, maar dat hij er zoo beroerd aan toe was, was mij niet be kend. 'k Hield hem dan ook staande om eens te informeeren. Och, kerel, zei hij, wat zal ik je zeggen. Je weet, ik sukkel den laatsten tijd nogal, maar ondanks dat ik er een huisdokter op na houd, wil het nog niet vlotten, 't Ging een tijdje goed, want dokter had er een paar assistenten bij genomen, maar die heeren kwamen ipij niet geregeld opzoeken, terwijl dokter zelf het erg druk had. Nu weet je ook dat ik 1 keer in de maand al mijn A. F. C.- vrienden afloop en zoodoende van alles op de hoogte blijf, want meer beweging mag ik met het oog op mijn gezondheid niet hebben. Misschien als ik wat sterker ben, dat ik dan mijn uitstapje om de 14 dagen mag doen, maar zooals het nu is, zal er vooreerst wel niets van komen. Nu wilde het geval dat dokter met vacantie ging, zonder hiervan zijn helpers in kennis te stellen, zoodat ik een beetje erg verwaar loosd werd, en dat nu is de reden, dat ik er op het oogenblik zoo belabberd uitzie. Dokter is nu echter naar ik hoor, weer terug en dus zal het voor mij ook wel weer beter worden, naar ik hoop. Met de beste wenschen voor zijn gezondheid nam ik afscheid en zoo kwam het, dat ik daar in het geurige hooi lag te mijmeren en te prakidenken of hier niet ge holpen kon worden, k Zal eerst eens met zijn huisdokter spreken, misschien helpt dat, en wat meer belang in mijn vriend „Schakel" te doen stellen, want anders gaat het de ver keerde kant met hem uit en dat zou jammer zijn. TEKA. Onderschrift. Ja, inderdaad, enthousiaste Teka, ons troetelkind zag er den laatsten keer zeker belabberd uit! En als ik aan jou niet zoo n kranigen en trouwen medewerker had, dan zat ik nog meer om versch bloed voor de Schakel-boy te springen. Maar nu moet ik je eerlijk vertellen, dat de schuld ook een beetje bij mij zit. Met den besten wil der wereld kan ik maar niet leeren taxeeren, of we genoeg copy hebben of niet! Soms gaat er een berg papier (volgens mij tenminste) naar de zetterij en dan ge beurt je zóó iets als met het Juni-nummer. En als ik met angst en beven een „schijntje" copy wegzend, dan word ik den volgenden dag door de Koggeschuit opgebeld met de vriendelijke vraag, „of ik bijgeval dacht, dat de Schakel het Kerstnummer van de Haag- sche Post was?" En als je dan zoo n mislukkeling de wereld in hebt geschopt, dan zeggen vrienden tegen je: „Ik heb de Schakel ontvangen; 't is nou zeker een heele toer in den komkommertijd?!" Maar je vóélt, dat ze denken „Zoo gaat het nu altijd; de eerste paar nummers hebben ze d'r aardigheid in, maar dan verslappen ze!" Maar dat laten we ons toch niet meer zeg gen, Teka! Lichte Athletiek. Hieronder nog eenige aanwijzingen voor het beoefenen der lichte athletiek. Het bleek mij o.a. bij den start, dat de meesten op de aanwijzing „klaar" te stijf zaten. De beenen moeten alsdan los zijn en de romp een geheel ongedwongen stand heb ben, bijna horizontaal, en het geheele lichaam sterk naar voren schieten, en steun vinden op de handen. Deze houding drukt snelheid uit. Op het schot worden de beenen krachtig ge strekt en wordt bij rechtsche startde voor- waartsche beweging nog verhoogd door het krachtig naar voren zwaaien van de gebogen linkerarm en het naar achteren zwaaien van de gebogen rechter. Het lichaam houdt de neiging van voorover te vallen en wordt met korte passen opgevangen. Niet de beenen strekken, en dijen heffen tot horizontaal, doch bij elke pas als het ware nijdig de grond - 4 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 4