DE A.F.C-SCHAKEL 16 4* Jaargang 5"J^^' r.::.!!...mi i'-ia^gg-^ No. 11 26 Juni 1926 "■"""■'■""■"""'iiiiiHiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniinu,,,,,,, in imimmm.M,.. Amsterdamsche FootballClub DOLF MANUS. f „Als een donderslag bij helderen hemel trof ons de mare, dat onze vriend Dolf Manus van ons heengegaan was. „Wanneer een jonge man tusschen 20 en 30 jaar komt te overlijden, dan treft ons dit altijd. Doch wanneer die jonge man een vriend geweest is, dan treft ons dat nog zooveel te meer. „Dolf wist, dat hem waarschijnlijk geen lang leven beschoren zou zijn, doch dit verhinderde hem niet, vroolijk en opgewekt te zijn. Hij was een goed clubmakker, hij was een [beste vriend voor ons allen. Dolf Manus hij ruste in vrede." Algemeene Vergadering. Zaterdag 5 Juni j.1. vond in „Parkzicht" onze algemeene jaarvergadering plaats, waarvoor, dank zij de omvangrijke en be langrijke agenda, tamelijk veel. belangstel ling bestond. Slechts weinig over tijd (het was nog voor negenen) opende Fons de Vilder de ver gadering. Allereerst werden gevoelvolle woorden gesproken ter nagedachtenis van ons aller vriend Dolf Manus. die door allen i staande werden aangehoord. Dan volgde een overzicht van al het belangrijke, dat het A.F.C.-schip op zijn een en dertigste reis wedervaren is. De groote wijzigingen in het „bestuur, waardoor bijna de geheele état ma jor" uit nieuwelingen bestond, de financiëele toestand, het deficit van de Schakel en, lest best, de grootsche verrichtingen van ons tweede en ons derde elftal. Onder luid ap plaus bracht de voorzitter hulde aan onze spelers, wien wij danken, dat het vertrouwen verschijnt maandelijks en wordt gratis toegezonden aan alle leden van de STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN -. DEN HEERJ. H. WlJNAND, NlEUWEWEG 24 1""""""""""«"'"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHiiHiH,,,,,,,,,,,,,,,,,, ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET LEDEN F 2.50 PER JAAR. STUKKEN VOOR DE ADMINISTRATIE TE ZENDEN AAN DEN HEER A. VAN SEVENTER P.A. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", NIEUWE ACHTERGRACHT 102-104, AMSTERDAM, Tel. 51204-51205 Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie. INHOUD: Dolf Manus. f - Algemeene Vergadering. - Schaf Voorzitter. - De Boottocht. - Eindstanden Competitie. - Zaterdagmiddag - Van Bat en Bal. - Adreslijst. (A. F. DE VILDER op de Jaar-Vergadering, 5 ]uni 1926.)

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 1