had, dan waren er nog wel een of twee goal- tjes bij gekomen. Lally opende met een schitterend hard schot in den hoek van ongeveer 15 Meter afstand de score. En toen ging het regelmatig verder, 20, 30, 31, 41, penalty (Ernst met de jatjes) 42 en een cadeautje van D.O.S. 5—2. En daarmede was het lot van den „brief" bezegeld. Dat was het groote geheim, die brief. Plechtstatig werd het gewichtige document, terwijl allen de hoofden ontblootten, ter „busse" gedeponeerd. Wat zou daarvan de ontknooping worden? Als men de jongens van het derde met hun kapitein kent, dan weet men zoowat wat er na afloop gebeurde. In de kleedkamer eerst de trouwe aanvoer der, die het geheele jaar „zijn" elftal ver troeteld en verzorgd heeft, de lucht in. Spon taan werd hij opgenomen en het zal Haas ook wel goed gedaan hebben te ervaren dat zijn jongens het in hem gewaardeerd heb ben dat hij zich zoo ingespannen heeft en het geheele jaar door een even actieve als prettige aanvoerder geweest is. En toen kwamen de keelen los. Lally de buteerde als zanger met de meest nieuwe American en Nigger songs, terwijl Willy onder het verzorgen van zijn haar met am- brocation, een plan de campagne voor den verderen avond opmaakte. Nu dat is gelukt! We hebben ons best geamuseerd, vraag dat maar eens aan H. C. C. II. Een prettige avond vol jolijt „after a per fect day". Hulde aan ons derde dat een even prettig als aardig elftal is. Hoeden af! OBSERVER. Corinthian-Juniores-Tournooi. op 1 Mei j.l. A.F.C. wint den len prijs Verliezers- afdeeling. Deze dag is voor onze adspiranten een succesdag geworden. Allen waren prachtig op tijd en in de beste stemming werd de heenreis ondernomen, terwijl in den trein alle populaire liedjes gezongen of geschreeuwd werden. In Leiden aangekomen zou onze eminente rechtshalf ons wel even den weg wijzen, doch wij kwamen wel op het ver keerde terrein terecht. Toen wij op het goede veld aangeland waren, en na een vluchtige kennismaking met den heer Wamsteker deze mij de bonnetjes voor 11 spelers en 4 inval lers overhandigde, was ik in de kleedkamer niet zoo goed of ieder moest eerst zijn T. K. L. en C. hebben. Onze afdeeling en V.V.A. waren wel voorzien van de meeste en kleinste jongens. Tegen Leonidas werd met 20 ver loren, er werd wel hard gewerkt doch er zat totaal geen verband in de ploeg, keeper Dik was deze wedstrijd ook uitstekend in vorm en kon de beide punten niet voorkomen. Bij de loting waren wij natuurlijk niet de geluk kige, zoodat wij in de verliezersronde tegen Z.V.V. moesten spelen. De lange pauze brachten we door met eten, drinken en de boel op stelten zetten, onze jongens waren de eenigen die men hoorde zingen, enfin daarvoor zijn het dan ook A.F.C.-ers. De wedstrijd tegen Z.V.V. werd gewonnen met 10, dank zij een penalty, keurig door Staats (P.) genomen. De finale was een tot het uiterste spannenden wedstrijd, vooral na draaien toen we storm tegen hadden en A. S.C. geregeld op doel schoot, doch dank zij taai verdedigen en hard werken der geheele ploeg kon op den len prijs beslag gelegd worden door met 21 te winnen, waarvan een prachtig vliegend schot van v. Galen, terwijl onze Roelof, dezen wedstrijd al bij zonder op dreef zijnde, tegen storm in zeer mooi voor het 2e puntje zorgde. Deze beide wedstrijden werden goed gespeeld, de wil om te winnen was er nu en ze hadden elkaar beloofd er alles op te zetten. Getooid met een bronzen medaille en een Corinthian-pet, werd de terugreis zeer tevreden aanvaard, terwijl in den trein op zeer luidruchtige wijze voor de noodige afwisseling gezorgd werd; het „er is geen club in Holland die A.F.C. kan slaan" was natuurlijk schering en inslag. Jammer dat het weer niet meewerkte, het heeft echter op onze jongens geen invloed gehad, ze heb ben er een genoeglijken dag van gemaakt, en zich zoowel in 't veld als kleedkamer en trein uitstekend geweerd, en er de goede stem ming ingebracht, een wanklank is niet ge hoord, bravo jongelui, jullie hebben getoond de Corinthian-gedachte te begrijpen en toe te passen. Rest mij nog mede te deelen, dat de regeling onder oppertoezicht der Heeren Lugard, Pater, Wamsteker enz. uitstekend in orde was. Naschrift. Ik meen wel in den geest van alle lezers te handelen, wanneer ik den Heer Langevoort ook van dez.e plaats hulde en dank breng voor het vele, dat hij voor A. - 9 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 9