We wisten elk nog eens te scoren En 't einde kwam dus met 52, Waarmee het derde naar behooren Een gooi naar de promotie dee. Broeksmit zijn brief, daar werd geduldig Een tien-cents-zegel op gelikt, En daarna is die erg zorgvuldig En plechtig in een bus gemikt. De reis terug was erg gezellig, Alleen was Willy merkbaar stil; 'k Wbet niet waarom, maar ik denk stellig, Dat hij nooit meer zóó drinken wil Er was geen woord uit hem te krijgen, Ja, zelfs geen syncopated lied; Bij Eggers deed hij niets dan zwijgen; Je snapt gewoon zoo'n jongen niet. Maar overigens was 't gezelschap Erg druk en vroolijk in den trein, En dat is wat 'k natuurlijk wèl snap; Hoe zou zooiets ook anders zijn. In Eggers werd nog wat gedronken; De stemming steeg voortdurend toen, En dikwijls is er nog geklonken Op 't slot van zoo'n succes-seizoen! NICO. Voor het derdehoeden af! „Hallo, met wie?" „Met het Secretariaat van A. F. C." „Aha, hier. Sabelson, Zeg gaat het derde nu Maandag nog naar Utrecht of is dat de Zondag daarop?" „Neen ,Fred. Maandag gaan we samen met het derde naar de Domstad om te zien en te overwinnen". „Jammer, jammer, juist de belangrijkste en beslissende wedstrijd kan ik onmogelijk mee. Maar zeg de jongens dat ik den heelen middag aan hen denken zal". 's Avonds halfzeven bij Eggers. „Hallo, met wie?" „Intercommunaal Heemstede. Och Me neer, u spreekt met mevr. Sabelson, Zegt u me toch asjeblieft hoe A.F.C. III gespeeld heeft, want mijn man is zoo onrustig. Hij wil maar persé weten hoe het afgeloopen is „Nu, hij kan tevreden zijn, ze hebben ge wonnen met 52". „Gelukkig, dan hebben we tenminste een rustigen nacht". Maar behalve de trouwe Fred, waren er tientallen die 's avonds aan de telefoon hin gen en toen ze den uitslag hoorden, een vreugdekreet niet konden onderdrukken. 't Is ook een prachtige prestatie van Haas met zijn kornuiten. We hebben den laatsten tijd veel hooren praten over het tweede en terecht, niemand zal op het keurige spel en mooie successen iets willen afdingen. Maar het derde is toch maar het der de, doch zij hebben in dezelfde klasse het kampioenschap behaald en hebben op even fraaie wijze hun tegenstander in de promo tiewedstrijden tweemaal geklopt. Ze waren anders wel een beetje overmoe dig onze jongens, toen ze 's morgens de reis naar Utrecht aanvaardden. Jan Veen, die tusschen haakjes excellent gekeept heeft, zou het een „lefstreek" vinden als die vrijers durfden opkomen tegen ons. En Willy zou als het moest wel door alles heengaan om de bekende goal met het lin kerpootje te maken. Alleen het vermanend oog van Jacques deed hen een beetje inbinden, anders hadden we in den trein misschien al een 80 voor sprong bij elkaar geboomd. Wanneer het noodig was zouden ze hun huid duur ver- koopen. Dat stond vast De stemming was opper best en het ons langzamerhand overbekende Terminus zag om halfeen een gezellig en ge moedelijk ploegje voetballers zich laven aan koffie en wat dies meer zij. Op het veld gekomen was er al gauw iemand, die zich in de bijzondere belangstel ling der Utrechtenaren verheugde. Men zou het moeilijk raden, doch het was inderdaad niemand anders dan de altijd kalme en rus tige Willy, bij verkorting Willem Teil ge noemd. Wat hadden die Utrechtenaren een schik in „Big Willy". Maar hij ook in hen, want de backs dach ten aan dien spillebeen een happie te heb ben, echter het viel hun niets mee. Willy is een heele beste jongen, maar als hij het in het veld op zijn heupen heeft, dan is het voor hem geen bezwaar om zoo nu en dan eens tegen een back van de afmetingen van Ernst op te botsen. De wedstrijd was bijzonder aardig. Goed werd er door onze Roodzwarten gecombi neerd en de voorhoede wist raad met de ballen. Vooral dat vurige enthousiasme waarmee gespeeld werd deed je goed, aan den kant. Nu viel D.O.S. wel tegen. Maar 5—2 is ook een behoorlijke overwinning. Vooral voor de rust was ons elftal overwegend ster ker, en als Chris toen wat vlotter geschoten - 8 - A.F.C.-ers. begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 8