dat we ons op de tribune niet ongerust be hoefden te maken en met enthousiasme en bewondering volgden we het fanatieke ver dedigen van Haax, Tinus, Piet v. d. Velden en Jaap van Nek. De eenige vraag was ech ter: Hoe lang houden ze het vol? Eén oogen- blik dreigde er verslapping, en op dat mo ment beging DenH een kardinale fout: Hij ging naar voren, om den aanval op onze veste te forceeren. Het bleek H.B.S.' onge luk! Immers, geen minuut later kreeg Piet Wolters een bal toegespeeld; met een geheel vrij veld voor zich vloog Piet als een pijl uit den boog naar het doel, met Vermetten pal op z'n hielen. Dan een vliegend schot en een seconde later staat de heele A.F.C.-aanhang te juichen! De tijd verstrijkt: we staan 1-0 vóór, on danks wind, zon, H.B.S., we voelen ons rus tiger. Alleen het besef, dat H.B.S. slechts gelijk behoefde te spelen, om de volgende ronde te halen, deed de harten sneller klop pen,' als de bal dicht bij ons doel zweefde. Doch Koeslag en Haaxman speelden, of hun leven er van afhing en vooral voor Haax klaterde het applaus herhaaldelijk langs de tribune. Weer trekt heel H.B.S. naar voren; thans is het Piet Bos, die doorbreekt en scherp voorzet. Zijlstra loopt uit, stompt den bal vlak voor de voeten van Piet Wolters en het is 2-0. Met dorstige kelen en blijde gezichten gaan we pauseeren; we hebben dè kans, H.B.S. (dat bijna volledig verschenen was) te kloppen! De tweede helft begint met een sterk over wicht van de kraaien; Denis schijnt eens flink gesproken te hebben en met élan wer pen de Hagenaars zich in den strijd. Al on gemoedelijk snel hebben ze succes: een mi nuut of vijf na de hervatting kan Haaxman gaan grabbelen! Met angst en beven zien we nu het spel aan; nog slechts één goal behoeft H.B.S. te maken en we zijn geëlimineerd. De strijd, die zich dan ook ontwikkelt, is onge meen fel. de gasten zwoegen om gelijk te komen, de onzen zetten er alles op, om den voorsprong te houden. Steeds vlugger en enthousiaster wordt het spel, tot, bij een doorbraak der onzen afgefloten wordt. Pe nalty wegens hands. Piet Bos plaatst zich achter den bal, en schiet hem recht in Zijl stra's grage handen. Was je voor je huwelijk óók niet gebeurd, Piet! De laatste tien minuten duren natuurlijk twee uur; Denis speelt middenvoor, maar niets lukt den gasten. Küchlin kogelt tegen de lat, Denis pal over het doel en de rest pikt Haaxman met een nooit falende zeker heid. Het einde komt dan met een zwaar bevochten en luid toegejuichte 21 zege, waarmede we de 4e ronde overleefd hebben. S. V. V. A. F. C. 4-2. Nog nasmullend van het succes tegen H. B.S. aanvaardden we op Hemelvaartsdag met een uitgelezen gezelschap de reis naar Schiedam. De storm, die deze Meimaand, meteorologisch gesproken, tot een schanda lige mislukking gemaakt heeft, joeg weer fel toen we het keurig gelegen S.V.V.-veld be traden. De opstelling van onze ploeg was op pa pier sterk, maar, elf voetballers vormen nog geen ploeg. Van het begin af aan ontbrak ieder verband bij de onzen, en het verwon derde ons, toeschouwers, dan ook niets, dat we na een half uur met 02 achter stonden. Voor de rust maakte Tacke uit een penalty wegens hands nog een goed doelpunt, zoodat we, althans wat den stand aangaat, niets ont moedigd thee gingen drinken. ,,Met storm tegen op vreemd terrein 12 achter is nog zoo erg niet", was de meening. En toen de aanwezige dames Thomas eens ernstig toespraken, verwachtten we zoowaar nog veel van de tweede helft. Ja, het werd zelfs 22, doch toen! Wij- benga liep al met een beschadigde mond mee, doch toen gebeurde een groot ongeluk: Piet van der Veiden kreeg een bal tegen het oog, wel zoo erg, dat we de ernstigste gevolgen vreesden. Van verder spelen was geen sprake, en Ruys moest invallen. Het laatste sprankje energie was bij de onzen echter ver dwenen; en ook wij aan den kant waren ter neergeslagen. Piet gewond! Onze sympa thieke, rustige back, die zoowel in als buiten het veld niets dan vrienden heeft, lag hulpe loos in de kleedkamer. Is het wonder dat het 23 werd, en toen tot overmaat van ramp Tinus Koeslag ook nog onklaar raakte, de stand 24 werd? Als een nachtkaars ging de wedstrijd uit en, zoo opgewekt als we weggegaan waren, zoo down gingen we, met onze gewonden, de thuisreis aanvaarden. - 3 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 3