Agenda Jaarvergadering. Wij hebben het genoegen u uit te noodigen tot bijwoning der Algemeene Verga dering, welke zal worden gehouden op Zaterdag 5 Juni, in huize Parkzicht zaal no 4, Hobbemastraat hoek Stadhouderskade, om 8uur precies, waar onderstaande zeer be langrijke agenda in behandeling komt: 1. Opening. 2. Lezing notulen der laatste Algemeene Vergadering. 3. Mededeelingen van het Bestuur. 4. Jaarverslag van den Secretaris en van den Penningmeester. 5. Verkiezing van het Bestuur. Candidaten zijn: voor Voorzitter, G. N. Scheepens; Vice-Voorz., I. Galavazi; 1ste Secretaris, J. M. H. Broeksmit; 2e Secretaris, D. v. Bessem; le Penningmeester, J. H. Wynand; 2e Penningmeester, J. v. Nek; Commissaris v. Materieel, A. F. de Vilder. 6. Verkiezing der Elftallencommissie. Candidaten zijn: C. F. de Vilder; L. Reeker Sr.; A. Mets; P. M. Wessel. 7. Verkiezing Enquête-Commissie. Candidaten: W. Brusse; N. Selles; H. Otto; P. Wolters; A. Sabelson; A. Haasdijk. 8. Verkiezing Kas-Commissieleden en plaatsvervangende leden. Candidaten: J. F. Scheepens; G. H. H. Kappelhoff; J. P. de Haan; N. Selles; P. v. d. Velden; H. Ruys. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Waar de agenda punten van het allergrootste belang bevat, meenen wij geen ver- geefsch beroep op onze leden te doen, ook de jongeren, wanneer wij hen dringend uit- noodigen in zoo groot mogelijken getale aanwezig te zijn. Namens het Bestuur, A. F. DE VILDER, 1ste Voorzitter. J. M. H. BROEKSMIT, 1ste Secr. Zomeravond-Wedstrijden. De N.V.B. brengt het volgende onder de aandacht der leden: Leden van bij den N.V.B. toegelaten ver- eenigingen en ook van vereenigingen, welke zijn aangesloten bij door den N.V.B. erkende Bonden, worden langs dezen weg GE WAARSCHUWD niet uit te komen in wedstrijden, welke deel uitmaken van serie wedstrijden of van z.g. zomeravond-compe tities, indien voor deze wedstrijden de be- noodigde officieele toestemming 't zij van den N.V.B., 't zij van een erkenden Bond, niet is verleend. Zij, die ondanks deze waarschuwing toch aan dergelijke niet geautoriseerde wedstrij den deelnemen, zullen voor immer worden uitgesloten van het deelnemen aan competi tiewedstrijden, welke onder jurisdictie staan van den N.V.B. of door den N.V.B. erkende Bonden. Het is aan N.V.B.-vereenigingen ten strengste verboden haar terrein beschikbaar te stellen voor het doen houden van niet- geautoriseerde wedstrijden. A.F.C.-H.B.S. 2-1. Na het vriendelijk partijtje tegen Herodia, na de pittige ontmoeting in Weesp en na den „oefenwedstrijd" tegen Feijenoord II- III enz., werd het plotseling meenens: „Zon dag 9 Mei speelt A.F.C. tegen H.B.S." En daar ons terrein door onze korfbalvrienden gebruikt werd om de Belgen een lesje te geven, stapten we het Stadion binnen en ont vingen aldaar het puikje der Westelijke eer ste klas voetballers. 1300 toeschouwers waren komen aandra ven, om die David-Goliath-geschiedenis zich te zien afspelen en een bemoedigend ge- krijsch van de jongenstribune bewees onzen spelers bij het opkomen van het terrein, dat, zooals trouwens steeds, het publiek partij ge kozen had vóór David. We begonnen met den toss te verliezen en speelden alzoo tegen H.B.S. tegen wind en tegen zon: een bemoedigend begin. De onzen kwamen dan ook niet over de helft en Haaxman had al gauw een paar warme handen! Het bleek echter, dat Haax man in een vorm was, wel zoo buitengewoon, 2 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 2