Café „MODERNE" Leidscheplein 19 21, Amsterdam Firma J. NAHUIS - GROENLO F. C. gedaan heeft. De mentor onzer ad- spirantjes heeft den jongens menige heer lijke dag bezorgd, het Bestuur van een groote verantwoordelijkheid ontheven. We wisten immers: voor de adspirantjes wordt gezorgd! Dat U, heer Langevoort, zoowel ons als de jongens een heel grooten dienst zoudt bewij zen, wanneer we het volgend seizoen weer op U kunnen rekenen, dat spreekt wel van zelf!! Beropwaarts. Na het verheugend feit, dat het tweede elftal reeds definitief gepromoveerd is, boek te Maandag 24 Mei j.l., zooals wel elders in deze kolommen uitvoeriger zal worden ver meld, het derde elftal zijn laatste overwin ning en bewees daarmede, inderdaad de sterkste te zijn. Voor onze goede, oude club weer eens redenen die oprecht tot .vreugde stemmen en teekenen welke erop wijzen, dat wij inder daad bergopwaarts gaan. Hoe kan het ook anders, waar oud en jong, zooals ons bij het derde elftal speciaal opviel, elkander de hand reiken en vereend hunne beste krachten geven. Het doet goed te zien dat een speler als Nic. Holtzappel, die het trouwens nog lang niet verleerd is, geen vergeefsch beroep op zich laat doen en hoewel feitelijk reeds „retired", onmiddellijk bereid gevonden werd, voor eenige wedstrij den, zijn niet te onderschatten steun te ver- leenen. Dit is een voorbeeld uit vele van den wa ren A.F.C.-geest. „Weg en toch niet weg", noemt Schaf een dergelijk geval, kernachtig. Het voetbalseizoen is thans officieel voor de A. F. C. beëindigd. Zooals echter onder de Officieele Mede- deelingen is bekend gemaakt, worden alle spelers, oud en jong, uiïgenoodigd de vaste oefenavonden op Dinsdag en Donderdag, wanneer eenigszins mogelijk, geregeld en trouw bij te wonen. Reeds zijn plannen in bewerking omtrent deskundige leiding, moch ten deze onverhoopt geen doorgang vinden, dan vertrouwen wij, dat de opkomst der spe lers hieronder niet zal lijden. Onze Tinus, die zich van stonde af een A.F.C.'er van het rechte soort betoond heeft, hoorden wij reeds een ernstig gesprek voe ren met den Comm. van Materieel over een zandbak, gelegenheid biedende tot het be oefenen van hoog- en verspringen. Kortom, het seizoen is geëindigd, doch bij ons blijft leven in de brouwerij. (Brouwerij, voor Sy- men om te likkebaarden). En dan welgemoed het nieuwe seizoen afgewacht. En avant. Bergopwaarts. A.F.C.'ER. Van Bat en Bal. Het cricketseizoen is weer geopend en de competities zijn in vollen gang. Het weer werkt echter niet mee. Regen en wind maken een verblijf op het cricketveld niet aange naam en bij meerdere wedstrijden werden de spelers door flinke hagelbuien in het clubhuis teruggedreven. Bij cricket behoort zon! De Amst. C. C. opende haar seizoen met een friendly-game tegen onze oude vrienden uit Rijswijk. Voor deze wedstrijden is door den Heer J. C. A. van Ooy een fraaie wissel beker beschikbaar gesteld. Deze eerste wedstrijd werd door ons ge wonnen met 73 runs. A.C.C. bat eerst en maakt 118 runs waarvan Borneman 36, Arno 20, Oliver 19 en J. Prent 10. Te Werve antwoordde hierop met het ma gere totaal van 45. Alleen van Milligen kon onzen aanval weerstaan en scoorde zeer voor zichtig 19 runs. De bowlingcijfers waren uit den aard der zaak uitstekend. Oliver nam 2 STOOMHOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL, LOONZAGERIJ G. J. de Boer - 10 - TELEFOON No. 10 levert alle soorten INLANDSCH BESTEK HOUT als: beslagen Eiken Palen, bezaagd Eiken, Beuken en Iepen, Dwarsliggers en Wisselhouten voor Spoor- en Tramwegen. Alvorens gij afsluit, vraagt prijs. r A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 10