REUNI van J. H. EGGERS CAFÉ „ROYALF, koninginneweg 212 Cricket. Eindelijk! Ja, eindelijk komt zoo zoetjes aan de tijd weer aan om aan de mooie zomer sport te beginnen. Wat zijn voetballiefheb bers toch gelukkige menschen. Behalve dat ze 7 (zegge zeven) maanden van een jaar aan de diverse competitiewedstrijden kunnen deelnemen, kunnen de enthousiasten in de resteerende 5 maanden ook nog hun hart op halen aan oefeningen en vriendschappelijke wedstrijden. Zij kunnen dus het geheele jaar door de sport, die hun zoo na aan 't liefheb bende hart ligt, beoefenen. Geheel anders is het met den cricketer ge steld. Voor hem toch blijven slechts de 5 maanden over dat de voetbalcompetitie „rust". Buitendien is het ten eenenmale on mogelijk in de koude herfst- en wintermaan den cricket te beoefenen. Vandaar bovenstaande verzuchting, die ieder jaar in de maanden Maart en April door de cricket-enthousiasten geslaakt wordt. En iedere cricketer is enthousiast voor z'n mooie zomersport. Iedereen, die ooit met cricket heeft kennis gemaakt, of gespeeld heeft, zal u dit beamen; hij zal u vertellen van z'n ver richtingen en groote verhalen ophangen van wat hij alzoo in z'n cricketloopbaan heeft be leefd. Hij zal u vertellen, dat hij daar en daar, zoo en zooveel runs heeft gemaakt, dat hij toen en toen eens zooveel wickets voor slechts zooveel runs heeft genomen en dat hij in dien en dien wedstrijd dien en dien beruchten bats man heeft uitgevangen. En als u hem z n gang liet gaan zou hij hiermede urenlang, rood van opwinding, kunnen doorgaan. Want dit is bij cricket het merkwaardige: alle bijzonder heden uit een wedstrijd blijven de cricket spelers lang bij. Wat is dan eigenlijk cricket? Om dit te vertellen zou ik meerdere com plete uitgaven van „De Schakel noodig hebben en ik geloof niet, dat de Redacteur me dit zou toestaan. Alleen wil ik dit zeggen: De Engelschen noemen het „The King of Sports of te wel in zuiver Hollandsch: „de Koning der Sporten." En waarom? Ik heb het nooit aan een Engelschman ge vraagd, doch ik geloof niet ver bezijden de waarheid te zijn als ik meen, dat ze hier mede bedoelen, dat deze sport, de sport is die met hoofd en schouders boven alle andere sporten uitsteektdat dit het bij uitstek ge schikte spel is voor ieder, die na een week „werken" z'n hart eens aan de sport wil op halen en z'n longen met frissche lucht wil vullen. En als een Engelschman, de sportsman bij uitnemendheid, een sport op een dusdanige manier betitelt, kunnen we gevoeglijk aan nemen dat het zoo is. A.F.C.-ers, weet gij, dat om voor voetbal in training te blijven gij een zomersport moet beoefenen? Weet gij, dat op ons mooie veld iri de zo mermaanden ook cricket gespeeld wordt? Weet gij, dat voor eenige jaren door A.F.C.-ers een club werd opgericht om cricket te spelen? Weet gij, dat deze vereeniging heet: „De Amsterdamsche Cricketclub Weet gij, dat gij u bij ondergeteekende als lid der A.C.C. kunt laten inschrijven en dat hij u alle inlichtingen omtrent deze vereeni ging kan verschaffen? Nu gij dit alles weet, twijfel ik er niet aan of ik zal overstelpt worden met aanvragen, het geen mij zeer aangenaam zal zijn, want ons leden boek telt nog menige onbeschreven bladzijde. Wordt dus lid der A.C.C. en wij zullen u antwoorden op de vraag: „Wat is cricket? N. W. SELLES, Emmastraat 25. Uitvoerige spelbeschrijvingen zijn bij den Heer Selles verkrijgbaar tegen ƒ0.40 per stuk. NA AFLOOP DER WEDSTRIJDEN BIJ A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 8