X Ijzerwaren en Gereedschappen J. L. H. SMITS Co. G. J. EILERS Co. het doel werd echter niet doortastend genoeg gespeeld, terwijl B.W. door een wonder aan het eerste doelpunt kwam. De laatste wed strijd thuis, tegen Avanti, werd volkomen ver diend verloren met 50; weliswaar werd door alle spelers gezwoegd, doch tegen ver- eenigingen te spelen waarvoor regelmatig de zelfde spelers uitkomen, dus aan elkaar ge wend zijn, kunnen onze adspiranten, met een voor iederen wedstrijd afwisselend elftal, niet op. Hulde echter aan onze jongens voor hun dapper volhouden, tevens een woord van dank, dat ze mij nooit eenige reden hebben gegeven een klacht in te dienen. L. Van den A.F.C.-Divan. Neen, geachte lezers, en vooral lezeressen, bloost niet, dit is geen verhaal a la ,,De Zwarte Kat", maar de nuchtere waarheid. Zooals mijn vriend Wynand in den vorigen Schakel zoo treffend heeft geschreven, ben ik in het huwelijksbootje gestapt, en maak ik van deze gelegenheid gebruik nog eens te bedanken voor de blijken van belangstelling van de zijde der A.F.C. ondervonden. Men heeft mij bij die gelegenheid met een cadeau vereerd, dat op mijn verzoek en natuurlijk met de sanctie van mijn betere helft be staan heeft uit een divan. Ik heb een divan altijd een bijzonder nuttig attribuut gevon den, en wie met mij het schoone werk „L'his- toire intéressante d'une chaise longue" gele zen heeft,, zal dit wel met mij eens zijn. In de eerste plaats Jcan je er zoo heerlijk op uit rusten, wanneer je na afloop van een vete- ranenwedstrijd doodmoe van Eggers naar huis sukkelt. En dan kan je er zoo fijn op soezen; je denkt aan den ouden A.F.C.-tijd, maakt plannen voor de toekomst en fanta seert net zoo lang, tot je vrouw je komt waarschuwen, dat de thee gaar is, tegen wel ken tijd je net genoeg heel of half gare Warmoesstraat 42, Amsterdam. OP ELK GEBIED ideën hebt opgedaan voor de een of andere boutade in den Schakel. Zoo lag ik onlangs weer op mijn spring bok te mijmeren over het bovenaangehaalde stukje van mijn geachten opvolger. Jongen, jongen, Wynand, zoo dacht ik bij mezelf, wat ga je beginnen! Nu krijgen we waratje ook al familieberichten in den Schakel. Ik heb me daarmee nooit opgehouden, heb om zoo te zeggen van kindsbeen af een soort van goedaardige afschuw van alle mogelijke familieberichten gehad. Om te beginnen vind ik den stijl van dergelijke kennisgevingen min of meer eentonig en ik houd nu eenmaal van afwisseling. Maar ik vertrouw, dat Wy- nand's bekwame pen ook hier wel voor de noodige schakeering zal zorgen. Op dit ge bied openen zich wijde perspectieven, doch er behoort een zeer subtiele pen toe om de verschillende nuanceeringen juist te treffen en dit is dan ook een der verdere redenen, dat ik me op dit glibberige zijlaantje der journalistiek nimmer gewaagd heb. Een voordeel is echter, dat er altijd stof is op dit gebied. Nu weer zijn Piet Bos en Korneman in het ranke bootje gestapt en ik brand van nieuwsgierigheid, wat Wynand hierover schrijven zal. Ik ben er van overtuigd, dat hij wel weer de juiste woorden zal weten te vinden. Een verder voordeel en m.i. wel het grootste, is nog, dat deze berichten ongetwij feld stimuleerend zullen werken op de nog talrijke verstokte vrijgezellen, die zich aan den A.F.C.-haard koesteren. Welk een vol doening zou het zijn Wynand's treffende woorden te mogen lezen bij de huwelijksaan kondiging van „Pewee" of „Eveno" of andere snoodaards, die de gevaarlijke klip tot heden toe hebben weten te omzeilen, doch voor wie ik nu het ergste vrees. Alleen reeds daarom juich ik Wynand s streven van harte toe en wensch hem veel succes. S. L. W. Kal verstra at 43, Amsterdam A.F.C.-Shirts Jerseys Echte Hotspurschoenen en Shillcockschoenen Belangrijke Bondsreductie 88 (Westeinde 23) - 4 - A.F.C.-ers, begunstigt onza< adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 4