die met een van zijn, ik zou zeggen beruchte, lage harde schoten er 32 van maakt. Het publiek trekt in grooten getale als een be grafenisstoet weg. In de nog resteerende 3 minuien blijft het spel verdeeld en komt het einde met een onveranderden stand. Scheidsrechter Henneberke leidde uitste kend en streng. Van een slechte reputatie van R. en haar aanhang is heden absoluut geen bevestiging geleverd, 't Was een, enkele malen, forsche wedstrijd, doch volkomen fair. Vermeld diene dat onze invallers goed werk hebben verricht en het hunne tot de overwinning hebben bij gedragen. Vanzelfsprekend was de stemming zeer enthousiast. Naschrift. Van dezen wedstrijd, die op ieder aanwezige een onvergetelijken indruk gemaakt schijnt te hebben, ontving ik twee verslagen. Aangezien ik den moed miste, een der beide heeren op te bellen met de vrien delijke mededeeling, dat ,,het stukje niet voor plaatsing in aanmerking kwam," heb ik als wijlen Salomo, het kind doormidden ge hakt; de beschrijving van het eerste gedeelte van den strijd is van onzen vriend E., die van het tweede gedeelte van „Speler' D.O.S.-AF.C 1—2. Op den 2den Paaschdag stond om half twaalf een 10-tal veelbelovende jongelui, lustig kankerend op D.O.S. aan het Wees- perpoortstation te Amsterdam. De reden van deze eenigszins opgewon den stemming zat hem in het feit, dat D.O.S. onzen Paaschtoer naar Oost en Zuid in den war gestuurd had, door ons uitstel te wei geren. We waren dan ook vastbesloten ons 's middags tot het uiterste te geven, zoowel spelers als supporters. In Utrecht wachtte ons een lieflijke ten- nisidylle in den persoon van Haaxman. Na in Terminus eenigen tijd op den tocht te hebben gezeten, trokken we met lijn 2 naar het D.O.S.-veld, niettegenstaande de protesten van Grimberg, die ons persé den weg wou wijzen. Op het heuvelachtige terrein stelden wij ons met vier invallers op en hadden reeds spoedig succes, toen Tonny een voorzet van Wijb zeer fraai inkopte. 10. Nog geen minuut later gaf Charletje een rollertje op doel. dat den keeper te machtig was, waar om hij er dus maar overheen stapte. 20. Met dezen nuttigen voorsprong voelden wij ons vrij gerust, terwijl D.O.S. met alle macht tegen het degradatiespook begon te vechten, waarvoor zij ons schijnbaar aan zagen. Gelukkig was de scheidsrechter zeer punctueel, zoodat zich geen excessen voor deden. Intusschen moest onze achterhoede alle zeilen bijzetten om onheilen te voorko men, terwijl Haaksma in grootschen vorm, de Dossers tot wanhoop bracht door zijn schitterende saves. Even voor rust miste Charles nog een penalty, zoodat we met 20 gingen teaen. Onmiddellijk na rust vertoonde ons elftal een samenspel, zooals wij den laatsten tijd slechts zelden te zien krijgen. (Ik laat natuurlijk den inmiddels tegen Rapiditas gespeelden wedstrijd buiten be schouwing!) Evenwel vermochten de vele kansen ons geen doelpunten op te leveren. Integendeel, bij een uitval van D.O.S. kre gen we een strafschop tegen ons. De D.O.S.-keeper moet deze penalty ne men. Even stokt ons de adem in den keel Goddank! Huizenhoog! Toch komt D.O.S. opzetten en eindelijk gelukt het hun Haakie te passeeren. Nog 15 minuten spelen. Het kan ons niet schelen te verliezen, er hangt niets vanaf, en toch wat duurde dat kwartier lang. Haaksman is verder onpasseerbaar en met 21 komt het einde in ons voordeel. CHARLEY. Onze jongste afdeeling. Mijn laatste verslag over dit seizoen is, het was te voorzien, niet het mooiste. Behalve een gelijk spel tegen Ajax, 1-1, in een uit wedstrijd, werden de daaropvolgende 3 wed strijden allen verloren. Tegen Ajax maakte Roelof, door flink doorzetten, mooi gelijk, terwijl de invaller-keeper in bizonderen vorm was, en vooral na de rust veel heeft gehou den. Tegen Z. F. C. werd thuis met 60 verloren; ofschoon er hard gewerkt werd, waren de onzen tegen de stuk voor stuk grootere tegenstanders niet opgewassen, ter wijl de reserve-doelman zijn „jour" niet had. Uit tegen Blauw-Wit, moesten wij met 4—0 het onderspit delven. Jammer, dat in dezen wedstrijd een speler van ons niet opgekomen is, en nog wel juist een van wien dat aller minst verwacht werd. Toch hebben onze jon gens zich goed gehouden, waren het eerste kwartier zelfs geregeld in den aanval; voor - 3 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 3