Café „MODERNE" Leidsclieplein 19-21, Amsterdam Firma J. NAHUIS - GROENLO Ten deele kwam dit, doordat de tijd voor ons een onverzettelijk beletsel was, ten deele ook, omdat de staf medewerkers zich der mate uitgebreid heeft, dat het voor hen haast een onderscheiding geworden is, indien co- pyen geplaatst worden. Men denke vooral niet, dat gebrek aan stof oorzaak van stagnatie in het verschijnen dezer rubriek is. „Gebrek aan stof!'' En dan moet men zoo wat een heel seizoen ons le, 2e en 3e, en vooral niet te vergeten, onze lagere elftallen aan het werk gezien hebben! Neen heusch, er vallen heel wat feilen aan te wijzen, welke het de moeite waard zou zijn, ze aan de kaak te stellen. We zullen ons heden echter bepalen, tot het 2e elftal, en dat eens onder de loupe nemen. Want het kan geen kwaad, om juist dit elftal, dat op het oogenblik omstraald wordt met een aureool van loftuitingen en ophemelarij tj es, eens een frissche, koude douche te geven. Ons tweede elftal wordt den laatsten tijd bezongen als „het elftal, dat door geen club in Holland kan geslagen worden. Of het waar is? Dat zullen de volgende weken ons leeren. Toch kleven er makken' aan, die gemak kelijk te verhelpen zijn. We houden ons er stellig van overtuigd, dat, als de verschillende spelers onderstaande gebreken trachten te verbeteren, het elftal minstens 25 in waarde stijgen zou. Ons tweede beschikt over een uitstekenden keeper. De slanke, ranke jongeling heeft echter een voor keepers kwade fout. Hij trapt niet, zooals dat wel gewenscht is. Indien er nu in dat opzicht een voldoende samenwerking is tusschen de spelers in het veld (vooral de halves) en den keeper, dan is dat kwaad voor een groot deel te ver helpen. Indien de spelers in het veld er hun best voor doen, om bij uittrappen zich ongedekt op te stellen, en de keeper plaatstde bal len naar een dier vrijstaande spelers, dan is het zaakje gezond. Wij gelooven, dat „lange Karei' er bij oefeningen zich speciaal op moet toeleggen, de ballen daar te krijgen, waar hij ze hebben wil. Dat zal hem in wedstrijden zeer te stade komen. En den geheelen wedstrijd opletten. De bal in de „gassen houden, maar ook eigen spelers weten te vinden. Het komt vaak voor, dat een keeper plot seling moet wegwerken en dan geen tijd heeft om eigen spelers op te snorren. Dan moet hij toch weten waar ze zich on geveer bevinden. En vooral geen gezellige conversaties met vriendjes die bij het doel staan. Wij hebben in dezen doelverdediger echter zeer veel vertrouwen, en gelooven ook niet, dat hij de oorzaak van nederlagen worden zal. Ruys, de kapitein, en v. d. Kolk, onze backs mogen er zijn. Sommigen vinden, dat Ruys het type van een „geluksback" is. Immers ziet men zoo dikwijls, dat als hij instormt op een aanval ler, deze den bal nog juist tegen Ruys' stoere body aantrapt. Men beschouwt dat dan als een gelukje, doch men vergeet, dat dit juist komt, omdat hij zoo krachtig en resoluut ingrijpt. Hierdoor mist de aanvaller den tijd, om kalm een bal te plaatsen of goed gericht te schieten, en moet hij meermalen maar lukraak trappen met het hierboven genoemde gevolg. Wij hebben het meermalen onder deze ru briek betoogd, dat het kordate en resolute STOOMHOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL, LOONZAGERIJ G. J. de Boer TELEFOON No. 10 levert alle soorten INL.ANDSCH BESTEK- HOUT als: beslagen Eiken Palen, bezaagd Eiken, Beuken en Iepen, Dwarsliggers en Wisselhouten voor Spoor- en Tramwegen. Alvorens gij afsluit, vraagt prijs. - 7 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 7