Ijzerwaren en Gereedschappen J. L. H. SMITS Co. G. J. EILERS Co. pioenschap; want hebben ook onze wak kere reserves niet reeds het kampioenschap veroverd? A.F.C. het daghet in het Oosten, het lichtet overal. CHARLEY. Ditjes en Datjes. Gezien het feit, dat er vanaf de tribune in de afgeloopen maand, niet veel anders te constateeren viel, dan dat het groote veld keurig bemest is, zal ik het onderwerp mijner overpeinzingen wederom elders moeten zoeken. En hoe moet ik mijn goede gesternte dan ken, dat mij indertijd aanspoorde tot het or- ganiseeren van eenige rood-zwarte dans avondjes. Want indien het eerste hiervan niet plaats had gevonden, dan geloof ik werkelijk, dat ik mijn hooggeachten Hoofd redacteur had moeten teleurstellen. Alzoo onze soirèe-uitsluitend-dansavond. In de eerste plaats maak ik mijzelf een wel gemeend complimentje voor de handigheid, waarmee ik dit zaaltje, voor ons doel als geknipt, heb uitgezocht. Wel was het bier aanvankelijk wat lauw, maar verder was de zaak in orde. Nette dames-bediening ver hoogde voor onze losloopende vrijgezellen de attractie. Kortom, het was voor elkaar. Om in de traditioneele dorps-reporters- stijl te blijven: ,,Een niet groot, doch uit gelezen gezelschap, vertegenwoordigend de fine fleur der A.F.C.-kringen had zich in de gastvrije zalen van de A.C.K. vereenigd. Op de tonen van de als steeds onvermoei bare Redsband, welke helaas echter niet door volledigheid uitblonk, bewogen zich de paren, na gelang van sekse en omvang in mindere of meerdere bevalligheid, vroolijk foxtrottend of statig bostonnend rond. Spe ciale vermelding verdient een langoureuze tango, door Mr. H. and partner voor een in stille bewondering verzonken publiek voor- gedoend. (cit. Ign. G.Een zeer geanimeer de mobilisatie-step werkte er toe mede, de stemming, toch al reeds hiertoe geporteerd, tot het hoogtepunt op te voeren. In kort, deze eerste avond is een succes geweest. Het eenige bezwaar, de eenige klacht gold het vroege slaan van het klokje van gehoorzaamheid, te weten 12 uur. Om aan deze klacht tegemoet te komen is besloten, de eerstvolgende dansavond op Zaterdag te doen plaatsvinden, en dan tot twee uur de danslustigen bijeen te houden. Als datum is vastgesteld Zaterdag 3 April, eveneens in de A.C.K., Molenpad. Aangezien het aantal dergenen, die zich als vaste bezoekers opgaven, reeds voldoen de is, om de kosten te garandeeren, is be sloten de stok achter de deur, c.s. de ver hoogde entrée-prijs, weg te nemen. Ieder A.F.C.-er heeft dus a raison van één florijn recht van toegang met zijn dame(s). Daar de ruimte evenwel beperkt is, wordt uitsluitend toegang verleend, aan wie zich voor 31 Maart opgeven bij den Heer D. Bessem, die zoo welwillend is geweest het secretaris-penningmeesterschap van de dans- branche op zich te nemen. Gelegenheid tot introductie van niet- A.F.C.-ers bestaat dien avond niet. Ter vermijding van mogelijke onaange naamheden diene tenslotte, dat onder geen omstandigheden toegang wordt verleend na Elf Uur. Men bespare zichzelf en mij dus mogelijke verwikkelingen door hiertoe po gingen aan te wenden. A bon entendeur M. v. d. Tr. Onze feilen. 't Is lang geleden, dat wij in dit veel ge lezen periodiek, onze verheven gedachten expressioneerden. Warmoesstraat 42, Amsterdam. OP ELK GEBIED Kalverstraat 43, Amsterdam A.F.C.-Shirts Jerseys Echte Hotspurschoenen en Shillcockschoenen Belangrijke Bondsreductie -6 - 88 (Westeinde 23) A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 6