Overzicht. De oogst is ditmaal al zeer schraal, wat het aantal gespeelde wedstrijden aangaat, rijk echter, wat de resultaten betreft. Zondag 28 Februari klopte het tweede elftal Z.F.C. III met de overtuigende cijfers van 40 en won daarmede het kampioen schap der afdeeling. Het derde werd dien zelfden gloriedag eveneens kampioen, daar D.E.C. III ingezouten werd door T.O.G. III, zoodat wij op dien laatsten Februaridag de weelde leerden kennen van twee der drie N.V.B.-elftallen kampioen te zien worden. Kampioen der res. 3e klasse C is Voor waarts II (Utrecht); laten de reserves zich overtuigd houden, dat wij allen met hen mee leven en hen in grooten getale komen aan moedigen. Dat de volgende Schakel goede tijding moge brengen! Ondertusschen houden onze spelers zich fit voor de komende zware wedstrijden door het spelen van friendly games. Het tweede zette daarbij zijn zegetocht voort en klopte Wilhelmina Vooruit met 41 en Blauw Wit III met 82. Het derde speelde tegen den kampioen der 4e klasse A., Z.R.C., en verloor met 25. De jongens zijn in puike conditie, de stemming is uitstekend, dat thans rood en zwart zegeviere! Bijna de geheele sportpers maakte melding van het succes onzer reserves; de meeste bla den voegden er een hartelijk woordje bij, waaruit blijkt, dat we de sympathie nog niet verloren hebben, al nemen we dan een be scheiden plaatsje op de voetbalmarkt in. Een nieuwe Lente... Sijmen Wit is getrouwd! Als waardig slot op Russische en andere avonturen heeft hij zich thans in het grootste avontuur begeven, dat voor een man bestaat. Wanneer wij hem toewenschen, dat hij het huwelijksscheepje even vaardig zal sturen, als hij het jaren lang het „Schakek'-scheepje heeft gedaan, dan gelooven wij, dat zoowel zijn vrouw als hij, beiden een gelukkige toe komst tegemoet gaan! De lagere elftallen. Geen kampioenen in de A.V.B.-elftallen. Vorig jaar twee, nu dus een sof! Het goede voorbeeld van vorig jaar heeft echter navol ging gevonden bij onze N.V.B.-elftallen, wat een meer dan gelukkig verschijnsel is en wat op vooruitgang in kracht wijst. Het vierde elftal verspeelde z'n kansen tegen de concurrenten Wilhelmina Vooruit II door van deze tegenstanders, nog wel op eigen veld te verliezen met80. Beide elftallen waren in het veld gelijkwaar dig, doch terwijl bij W.V. alles lukte, wilde het bij ons niet vlotten voor doel en het vierde had een geweldige pech. Merkwaar dig is, dat in het clubblad van W.V. over dezen wedstrijd geschreven wordt: ,,De uit slag had evengoed 40 in 't voordeel van A.F.C. kunnen zijn." Tegen Rapiditas III in Weesp werd met 41 gewonnen in een zeer forsch gespeel den strijd. Thuis tegen een met 10 man spe lend Biauw-Wit IV werd weer verloren met 21. Hier deed zich nog een eigenaar dig geval voor. Door den scheidsrechter. (Ch. de V. Jr) werd aan A. F. C. een penalty toegewezen. Achtereenvolgens wei gerden 4 van de 5 voorhoedespelers om een of anderen reden deze penalty te nemen. Restte alleen nog de rechtsbuiten, die hem veiligheidshalve in de grage keepershanden deponeerde. Ik heb wel meegemaakt dat diverse spelers verzochten een penalty te mogen nemen en dan is de keuze dikwijls moeilijk, maar dat bijna een geheele voor hoede verzoekt een penalty niet te hoeven nemen Tegen Ajax 6b werd op ons veld gewon nen met 31. Eén ding moet mij over ons vierde nog van 't hart. Er wordt hier nl. veel te veel „gekankerd", en dit bederft den geest in het heele elftal. Ieder heeft wat op z'n mede spelers aan te merken wanneer een fout ge maakt wordt en als 't hem niet naar den zin gaat. Als dan de captain hier en daar een reprimande uitdeelt krijgt hij zelf ook nog een groote mond terug. Weten de spe lers in 't vierde nog niet dat alleen de captain in 't veld iets te zeggen heeft en hoe fnuikend het voor iemands spel is als hij weet, dat na een fout hem een scherp verwijt te wach ten staat. Wanneer iemand een fout maakt, zegt niets; dit komt aan het spel ten goede en is het beste voor de onderlinge verstand houding in het veld. Denk er dan ook aan dat we A.F.C.-ers zijn en een naam hebben hoog te houden. Bij het vijfde waren geen kampioenskan sen te verspelen. Uit werd gewonnen van Tavenue 3 met 62. Toen het in dezen wedstrijd 22 stond, maakte Piet Wessel, welke als linksbuiten fungeerde voor ons - 3 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 3