OPROEP. Tot ons leedwezen vernamen wij van de Drukkerij ,,'t Koggeschip", dat de exploitatie van ,,de Schakel" over 1924 en 1925 een niet onbelang rijk verliessaldo aanwijst. Uit welwillendheid was tot nu toe nog nooit op betaling aangedrongen, doch thans moeten wij toch een regeling treffen. Het bestuur had eerst het plan opgevat, door een hoofdelijken om slag, het verlies te dekken, doch heeft bij nader inzien besloten, te trachten, het geld door vrijwillige bijdragen bijeen te krijgen. Wij zijn overtuigd, dat „de Schakel" in den loop der jaren werkelijk tot een schakel tusschen onze leden geworden is. Wij vertrouwen, dat onze leden zich gaarne een kleine opoffering zullen getroosten, teneinde „de Schakel" in stand te houden en het debetsaldo aan te zuiveren. Giften gelieve men per postwissel of in „baar geld" te remitteeren aan den Penningmeester, den Heer J. H. WIJNAND, Nieuweweg 24. Alle overige bestuursleden belasten zich eveneens gaarne met het incas seer en der gelden. Lezers, toont, dat „de Schakel" ook voor U de band is, die U met de Vereeniging bindt! Alle giften zijn welkom: minimum Fl. 0.10, maximum Fl. 500. o A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 2