DE A.F.C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club 4e Jaargang No. 8 27 Maart 1926 A BON N EMENTSPRIJS VOOR NIET LEDEN F 2.50 PER JAAR. STUKKEN VOOR DE ADM IN 1ST RAT IE TE ZENDEN AAN DEN HEER A. van Seventer p.a. n.v. Drukkerij ..'t Koggeschip", nieuwe achtergracht 102-104, Amsterdam, tel. 51204-51205 overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie. Officiëele Mededeelingen. Adresveranderingen. Adreswijzigingen op te geven aan den Secretaris, Postbus 791. Zij die de Schakel niet geregeld ontvan gen gelieven hiervan bericht te zenden aan den Secretaris. Kampioenschappen. Ons tweede en derde elftal behaalden het kampioenschap hunner afdeeling. Het Be stuur wenscht de A. F. C. en ook de spelers dier elftallen geluk met dit verkregen eerste resultaat. Het doet een beroep op alle spelers dier elf tallen, in de komende wedstrijden om het kampioenschap der geheele klasse en in de promotiewedstrijden zich geheel te geven, ter wijl alle trouwe A.F.C.-ers en supporters worden uitgenoodigd bij die wedstrijden van hunne belangstelling blijk te geven. De exploitatierekening van ons clubblad sluit met een tekort. Het Bestuur heeft ge meend onder onze leden zooveel belangstel ling voor ons orgaan bespeurd te hebben, dat met vertrouwen een beroep wordt gedaan op allen, om dit tekort door vrijwillige bij dragen te dekken. Het zou ten zeerste betreurd worden in dien men in overweging moest nemen, de uitgave van ons blad om finantieele redenen te beperken of te staken. Clubinsigne. De clubspeldjes zijn gereedgekomen en in ons bezit. De kostprijs dier speldjes bedraagt 0.75. Het keurig uitgevoerde insigne mag op de borst van geen enkelen A.F.C.-er ontbreken. Wegens te laat beginnen werden ons 6e elftal en de juniores door den A.V.B. beboet. Wij verwachten dat dit de laatste maal is, dat hiervoor beboet moet worden. Cupfinal. Er bestaat gelegenheid den Cupfinal onder voordeelige voorwaarden mee te maken. Inlichtingen Internationaal Verkeers bureau, Damrak 46. ■iiiiiii miminiiiminnmnlimiiij VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, NlEUWEWEG 24 inIIIIIIIIllIlllllll INHOUD: Officiëele Mededeelingen. - Oproep. - Overzicht. Een nieuwe lente- Lagere elftallen. - Adspi- ranten-afdeeling. - Juniores-Tournooi. - Een Zaterdagmiddag. - Hutspot. - Ditjes en Datjes. Onze feilen. - Adreslijst. -------- De Schakel. Boetes.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 1