REUNI CAFÉ „ROYAL", koninginneweg 212 Wit over een witte muis!) De vermaledijde zenuwen kwamen weer los. Allerlei veron derstellingen werden geopperd. Zou het mo gelijk zijn dat een gezellige bittertafel oor zaak was geweest, dat Kali gesneuveld was? Of zou bij een dinertje de wijn hem naar het hoofd gestegen zijn? Was hij misschien zelfs al vertrokken? Voorzitter De Vilder kon het in de zaal niet uithouden. Met een hevigen speech op zijn maag en een zwaar pak in zijn zak moest hij eens even op den uitkijk gaan. Zijn broer, die het zeker van den weeromstuit ook al benauwd kreeg, verleende hem assis tentie. Anderen volgden naar buiten. Groe pen vormden zich in de zaal. Half elf was gepasseerd. Geen Kali. Zijn eigen vrienden begonnen te beven als rietjes. De Jazzband speelde onregelmatig. Allen waren electrisch geladen met „feestwil" en zonder het „feest varken" kon de bom toch niet barsten. Jan Buis had het al heel erg te kwaad en die beste A.F.C.-er kwam den geheele avond niet meer tot rust. Je hebt wat op je geweten Kali! Tegen een uur of elf klonk een rauwe kreet. Niet de eenige dien avond. Het leed was geleden. „Hij" was gekomen. De ge moederen konden tot rust komen. Of dat in derdaad het geval is geweest? Ik betwijfel het. Het klokje van drie had geslagen toen de laatste A.F.C.-kreten wegstierven en allen niet meer electrisch geladen waren, doch en kelen wel volgeladen met geestrijk vocht van Dortmunder en andere herkomst LUISTERVINK. Adspi ra nten-Af deeling. Als leider der adspiranten maakte ik den eersten wedstrijd tegen T.O.G. mede, welke gewonnen werd met 72, waarvan door rechtsbuiten, middenvoor, linksbuiten ieder 1 en 4 door den linksbinnen gescoord werden. Tegen D.W.S. werd verloren met 1o, ik zal niet zeggen onverdiend, allen hebben zich goed geweerd, vooral onze kee per, die een penalty nog op schitterende wijze wist te houden. Germaan werd met 71 verslagen. Geen wonder, want toen stond ons sterkste elftal in 't veld. De week daarop, tegen Blauw Wit werd echter met 60 ver loren, hetgeen, gezien het elftal van ons, nog zoo'n slechte praestatie niet was. Met moeite toch werden elf spelers bij elkaar gebracht. Vermelding verdient vooral in dezen wed strijd tiet harde werken van den aanvoerder en Stroobach. Dat wij met het sterkste ad- spiranten elftal een mooi figuur zouden slaan, bewees j.l. Zondag het Junioren elftal door met 5 adspiranten spelende, slechts met 43 van Ajax Jun. te verliezen, na eerst met 31 voorgestaan te hebben. In de nog komende wedstrijden tegen sterke tegenstanders als Avanti, Blauw Wit en Z.F.C. hoop ik dat de E. C. een elftal van adspiranten „A.F.C. waardig" in 't veld brengt. L. Onze lagere elftallen. Wegens plaatsgebrek moest een artikel over de lagere elftallen blijven liggen. In het volgend nummer publiceeren wij volledige competitiestanden met overzicht. A.F.C. Muziekafdeeling. Binnenkort zal over de jaarlijkschte bijdrage vereenigingsjaar 1926) gedisponeerd wor den. Tot ons leedwezen hebben eenige dona teurs hun contributie over 1925 nog niet vol daan. Mede in verband met den minder gun- stigen toestand van ,,'s lands schatkist" ver zoeken wij onzen donateurs vriendelijk, bij eerste aanbieding te voldoen. HET BESTUUR. NA AFLOOP DER WEDSTRIJDEN BIJ VAN J. H. EGGERS - 8 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 8