„DE CORINTHIAN" zijnet te schieten. (Nu moeten jullie niet denken, dat het onze Wijb is, niks hoor! die overkomt dit immers nooit?) En alsmaar bleef dat hemd wit, uitdagend wit. Het 5 man sterke publiek begreep, dat het zoo niet langer kon, en op allerlei listige manieren werd het den spelers duidelijk ge maakt, dat hierin verandering moest komen. De opzet gelukte volkomen, want binnen korten tijd was ieder zich van zijn taak be wust. Aan goals maken werd niet meer ge dacht, er werd uitsluitend gespeeld, om wit naar een plas te lokken. Het publiek schreeuwde zich schor, na elke mislukte po ging en moedigde de spelers aan, toch vooral niet op te geven. Maar alles leek vruchteloos, en reeds dachten wij teleurge steld naar huis te moeten, toen het plotseling gebeurde. Charlos krijgt den bal. Listiglijk drijft hij achteruit, richting modder, en waarlijk, de witte muis loopt in den val, of liever modder. Op het laatste moment ziet hij het gevaar, maarte laat; reeds is het Nic gelukt hem over zijn lange beenen te laten vallen, en onder geweldige hilariteit van spelers en publiek, verdwijnt het muisje met een ele gante zwaai in den modder. De wedstrijd wordt nu maar gestaakt, want het doel is bereikt, 't zou dus nutteloos zijn verder te spelen. Onder algemeene vroolijkheid, zoekt men de kleedkamers weer op, waar onder het afbikken van den modder, nog eens hartelijk wordt nagelachen. Bij zulke dingen blijf je jong, hè, Ernst? TEKA. Vari alles wat. Alweer geen groote nieuwsen van de tri bune. Wedstrijdverslagen liggen nu eenmaal niet in mijn lijn. Ik voor mij ben er van over tuigd, dat ik van voetbal niet het minste benul heb. En als ik dan van de uiterst bekwame en deskundige stuurlui aan den kant critieken hoor, waarmee ik het, maar dan ook absoluut niet eens ben, dan voel ik te meer hoe mij slechts een bescheiden zwijgen past. De eene autoriteit vindt een voetballer alleen waard die eerenaam te dragen, als hij iy2 uur lang minstens zijn tegenstander, doch desnoods eveneens zijn medespelers van de sokken kan rennen. Een andere ster op het gebied van voetbalkennnis vindt krachts-toepassing uit den booze en let steeds op de fijne trekjes. Te begrijpen, dat als dergelijke kenners-pur- sang het niet met elkaar eens zijn, een leekje als mij een devoot toehooren en schaamtelijk zwijgen past. Alzoo dus een greep uit ander veelvuldig gebeuren. Allereerst het afscheid van Kali. Na hem 11 jaar te hebben gekend en ge waardeerd, weet ik eigenlijk nog niet, of ik zijn naam goed schrijf, maar wel weet ik, dat Kali altijd mijn vriendschap en sympathie ge had heeft. Als broekje in A.F.C. gekomen, is hij een van de weinigen geweest, die ook toen de zon voor ons ter kimme scheen te zinken, het roodzwart trouw bleef en de liefde voor zijn club stelde boven de eer in een ander milieu in de eerste klasse te blijven, iets waartoe zijn capaciteiten hem zeker in staat zou hebben gesteld. Take a leaf out of his book, ijoung people, en bedenk dat bui ten bevrediging van eigen eerzucht er ook nog zooiets als clubliefde bestaat. Aan Kali, als hij dit leest, nogmaals mijn beste wen- schen. Dan ben ik met onze veel-vermaarde Reds- band op bezoek geweest bij een bevriende mogendheid en tot mijn vreugde heb ik alweer kunnen constateeren, dat er toch maar weinig vereenigingen bestaan, die de mogelijkheid om een avond 's werelds zorgen te vergeten en zich aan gepaste, doch uitbundige vreugde leder lid onzer vereeniging abonneere zich op: Geïllustreerd Weekblad voor Amateursport Prijs per half jaar f 5.— Proefnummers gratis U^qnC^hfl DrillflfOFÜ sPaarnestraat 4 Abonnementsopgaven iludySvIlv IJi II ft ft Vl IJ DEN HAAG - 6 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 6