Caté „MODERNE' Leidscheplein 19 21, Amsterdam Firma J. NAHUIS - GROENLO moeilijkste jaren" (was het niet in dien tijd dat de wing Noordendorp-Hamel er een van beteekenis was) trouw is gebleven. Laten wij dankbaar gedenken, dat hij mede een van diegenen was, die uitverkoren waren den val van A. F. C. in de 2e klasse te stuiten en weer meer glorie wist bij te brengen aan onze oude club. a 5,vond zelf kan in de annalen der A. F. C. geboekstaafd worden als een bui tengewoon genoegelijke. Met muziek van onze Red s Band werd onze scheidende spe ler ingehaald, vervolgens hartelijk door den voorzitter toegesproken en namens de ver- eeniging met een gouden horloge vereerd, waarop Kali met dankbare woorden ant woordde. Een gezellig kienpartijtje werd op touw gezet na het, ik mag wel zeggen, officieele gedeelte. In den loop van den avond voerden verschillende sprekers nog het woord, o.a. Eere-Voorzitter Schaf, op zijn bekende, jo viale manier; Theo Vollbracht als langjarige vriend, en Galavazi, die aan zijn woorden een gepasten levensraad toevoegde, waarna Kali zelf het woord nam en allen bedankte, die voor hem dezen avond tot een onver- getelijken maakten. De Jazzband sloofde zich uit en dit werd door nieuwsgierige Christelijke meisjes uit een ander zaaltje zoodanig op prijs gesteld, dat ze eens een kijkje kwamen nemen en het zelfs waagden op deze „mannen-bruiloft" te komen om een dansje te maken. Ondertus- schen draafden kellners af en aan om de di verse organen te smeren met een goed soort olie. Mag ik vertellen dat Kali een eere-dans maakte met een schoonheid, waarbij ,,de boom hoe langer hoe dikker werd?" In het laatste uurtje bereikte de stemming (het was noodzakelijk geworden tot 3 uur verlenging aan te vragen) haar toppunt en het gezelschap had wel 20 min. noodig, om va" de zaal naar de straat te komen. Kali, als jou deze letteren onder de oogen komen, nogmaals namens de vereeniging en persoonlijk, wensch ik je een schitterende carrière toe en hoop ik van ganscher harte dat A. F. C. altijd op je belangstelling kan blijven vertrouwen. Er ligt een heel leven voor jou en voor ons en laat ik dus besluiten met een „tot weerziens". gPFT cd Een Zaterdagmiddag. Reeds in de verte staken de roode baadjes at tegen den grauwen hemel, en het bleek dus, dat ik mijn oude botten niet vergeefs naar onze arena gesleept had. Het had de heele week heerlijk gevroren en gedooid, en gedooid en gevroren, zoodat mijn verwach tingen betreffende den toestand van het ter rein ver onder nul waren, 't Viel zoo op het oog nogal mee, maar nieuwsgierig als ik was, betrad ik ons eerste veld, en was weldra ver- dwaald in een doolhof van plasjes en plas sen. Ten koste van een paar natte voeten gelukte het mij, een uitweg te vinden en ik belanode op t derde veld, waar het nog erger bleek. Voor iedere goal een jong Zui derzeetje, daaromheen een heerlijk modder- strand. Op een droog plekje stonden veilig eenige kijkers te klappervoeten, vol bewon dering over de lef van een twaalftal spelers, die zich, gelijk polderjongens, in den strijd en modder wierpen. Het leek wel een bende fas cisten, zoo zwart zagen ze, en daardoor viel het destemeer op, dat er één tusschen liep met een nog smetteloos wit hempie. Hoe dat mogelijk was, bleek mij spoedig, toen ik dat heerschap wat nader bestudeerde. Zorgvuldig de plassen vermijdend, wachtte hij steeds op een verdwaalden bal, en niet zoodra kreeg hij er een, of witje nam de slanke beenen in de richting van het doel. om dan met een geweldige vaart in het STOOMHOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL, LOONZAGERIJ G. J. de Boer TELEFOON No 10 levert alle soorten INLANDSCH BESTEK HOUT als: beslagen Eiken Palen, bezaagd Eiken, Beuken en Iepen, Dwarsliggers en Wisselhouten voor Spoor- en Tramwegen. Alvorens gij afsluit, vraagt prijs. A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 5