Ijzerwaren en Gereedschappen J. L. H. SMITS Co. G. J. EILERS Co. langs den draad tot ons. Maar ook wij kon den juichen. Het eerste 61 gewonnen, het derde 20 gewonnen! De stemming in Bellevue steeg ten top en het diner, dat logischerwijze op den borrel volgde, was van een genoegelijkheid, die aan reunistendiners herinnerde. Zelfs de oude, veelbeproefde sluizen der welsprekendheid werden geopend en daaruit stroomden: Een speech van Broeksmit, die het elftal compli menteerde met het succes en er op wees, dat het succes niet alleen A.F.C. II, doch gehéél A.F.C. gold en een rede van Sijmen Wit, die vooral de jongere spelers toesprak. Verder bracht Wijnand een dronk uit op de afwezige vrienden, zoowel in Indië als elders, terwijl Breethoff het zilveren huwelijksfeest van de koningin herdacht. Hoe het ons ook speet, we moesten om 7 uur opbreken en gingen, na een geanimeerde woordenwisseling met den oberkellner over het aantal consumpties, naar het station. Ons vertrek uit Den Helder was een gebeurtenis, die lang in de herinnering van de burgers en zeelui zal blijven voortleven. Was het niet de stationschef, wien het afscheidslied gold: ,,0, heerlijk Nieuwediep! Ik wou, dat je onder water liep!' De reis verliep onstuimig; zoo rustig als we aangekomen waren, zoo lawaaiig waren we op de thuisreis. Was het wonder, na zulk een succes? Er werd gezongen en gelachen; de ooren van den jongen Reeker zouden ge tuit hebben, als hij wist, hoe vaak het lied: „A.F.C.-ers, komt, toont nu wat je kan," aangeheven was! Maar ook de A.F.C. luid- jes met die rooie truitjes werden bezongen, terwijl onze relaties met Den Helder onder houden werden door het lied van: „Wij jon gens van de Marine, we laten den moed niet zinken!" Hinse, de scheidsrechter (Floot die vent niet bliksems goed? Ja, die vent floot Warmoesstraat 42, Amsterdam. OP ELK GEBIED bliksems goed!) en Reitsma (Alcmaria), dien we op een der vele stations opgepikt hadden, amuseerden zich kostelijk en merkten, dat A.F.C.-ers niet alleen in voetballen uitblin ken. Maar langzamerhand werden de kinder- kens moe en bij Uitgeest sukkelden ze in slaap. Ik heb eens landverhuizers in een loods gezien, wachtend op het schip, waar ze mee naar Amerika zouden gaan; de indruk, die ik daarvan gehouden had, werd ganschelijk te niet gedaan bij den aanblik van dat stelletje in onze coupé; schilderachtig lagen de heeren door elkaar heen als een tablewu-vivant van een voetbalploeg in ruste! Nog wachtte ons een verrassing; velen hadden de moeite genomen aan den trein te komen. Nog eenmaal klonk gejuich en geju bel, toen zakten we het Damrak af en bij Scheltema, zaten we nog met glundere ge zichten na te boomen over dien dag, den gloriedag voor A.F.C. Afscheid van Kali Noordendorp. 't Is een bijzonder vereerende en moeilijke opdracht van onzen redacteur om mij te ver zoeken eenige woorden hierover voor de geheele A. F. C. vast te leggen. 't Bleek wel, dat er dien bewusten 6en Fe bruari iets bijzonders te doen was in de ver- eeniging. Een speciale circulaire zag het licht en een inderhaast verbeterde kaart deed aankondiging van Kali's eere-avond in Park zicht. Alvorens eenige mededeelingen te doen over den avond zelf wil ik er even in het bijzonder den nadruk op leggen wie eigenlijk met den persoon van Kali is vertrokken. A. F. C. heeft door de concurrentie van an dere vereenigingen wel eens te kampen met het heengaan van leden. In dit geval betreft het iemand, die A. F. C. echter „ook in haar Kalverstraat 43, Amsterdam A.F.C.-Shirts Jerseys Echte Hotspurschoenen en Shillcockschoenen Belangrijke Bondsreductie "flSS 88 (Westeinde 23) - 4 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 4