DE A.F.C.-SCHAKEL 4e Jaargang No. 7 25 Februari 1926 Amsterdamsche FootballClub Officiëele Mededeelingen. Adreswijzigingen. Adreswijzigingen in te zenden aan den Secretaris, Postbus 791. De Schakel. Zij, die onze Schakel niet geregeld ont vangen, gelieven dit te melden aan den Secretaris. Clubcostuum. Het is een onzer bestuursleden gebleken, dat er nog steeds spelers zijn, die niet in het voorgeschreven clubcostuum uitkomen. H.H. aanvoerders wordt verzocht, hierop streng te letten en bij ev. overtredingen het bestuur hiervan in kennis te stellen. heeren geweldig in de meerderheid, die ze in drie doelpunten wisten uit te drukken. 7 Fe bruari bracht thuiswedstrijd tegen Voor waarts, waarmede we nog een appeltje te schillen hadden. (De beruchte 21 neder laag in het begin van het seizoen). Speciale attractie van den wedstrijd was, dat Kali voor den laatsten keer meespeelde; onze voorhoede was dit indachtig, door er zich op toe te leggen, Kali in de gelegenheid te stellen, te doelpurten. Het derde doelpunt kwam dan ook ter wereld door een sjhot van Kali, hetgeen natuurlijk een extra-ap- plaus deed opklateren op de tribune. Met een stand van 41 in ons voordeel ging de rust in; ook in de tweede helft domineerden de onzen sterk, zoodat de eindstand 61 luidde. Het eindsignaal klonk op het mo ment, dat Kali het 7e doelpunt maakte, maar dit kon juist niet toegekend worden. In den laatsten wedstrijd heeft hij dus ook voor het laatst den bal aangeraakt! De week daarop trokken we naar Kam pong, en daar een uitwedstrijd voor A.F.C. I Voetbal-Overzicht. De weersomstandigheden waren, ver houdingsgewijze gesproken dan, dermate gunstig gedurende de overzichtsperiode, dat bijna alle wedstrijden voortgang konden vinden. Het eerste elftal bond allereerst in Utrecht den strijd aan tegen Hercules, waar met 30 verloren werd, en waarbij de toeschou wers konden genieten van een enthousiasten, fairen kamp. Tot de rust bleef de score blank, doch na de thee kwamen de gast- fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, NlEUWEWEG 24 in ii uiui i li ii i/iiiii ii ill i ii ii ii i ii i ii illinium Abonnementsprijs voor niet leden F 2.50 per jaar. Stukken voor de administratie te zenden aan den heer A. VAN SEVENTER p.a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", NIEUWE ACHTERGRACHT 102-104, AMSTERDAM, Tel. 51204-51205 Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie. INHOUD: O'fficiëele Mededeelingen. - Voetbaloverzicht. Met het tweede naar den Helder. - Huldiging Kali Noordendorp. - Een Zaterdagmiddag. - Van alles wat. - Nervositeit. - Adspiranten-afdeeling. Onze lagere elftallen. - A.F.C.-Muziekafdeeling.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 1