DE A.F.C.-SCHAKEL 3e Jaargang No. 3 29 November 1924 Amsterdamsche FootballClub Offïcieele Mededeelingen. - Voetbal overzicht. - Competitiestand. - Wed strijdprogramma. - Van de Feestcom missie. - Onze Feilen. - Onze lagere elftallen. - Competitiestand A.V.B.-Elf tallen. - Protesten. - Billard Conc. - Men vert. bij Terminus, dat: - Van Bat en Bal. Trainen - Van de Muziekafdeeling. - Alcm.Victrix II-A.F.C III2-1- Adr.lijst. Voetbaloverzicht. Het is ons eerste elftal in den afgeloopen maand niet erg meegeloopen en zonder pes simistisch te zijn, kunnen we wel zeggen, dat we op het oogenblik geen kans meer hebben op dé eerste plaats. Ja, wat erger is, we moeten terdege oppassen, dat we nog niet lager zakken. Direct gevaar voor de laatste plaats bestaat er weliswaar nog niet, maar toch zullen we duchtig moeten aanpak ken. Wanneer onze jongens dit voor oogen houden en het loopt ons een klein beetje mee, dan kunnen we zeer zeker nog wel een paar plaatsen hooger op komen. We begonnen in Bloemendaal met 21 van de club van dien naam te verliezen. We probeerden het dien dag met een gewijzigde voorhoede, doch deze bracht er bitter weinig van terecht en hoewel ook Bloemendaal een slechten wedstrijd speelde, was het bedroe vend resultaat, dat we de twee dure puntjes kwijt waren. Bloemendaal nam kort na het begin de leiding en hoewel we 10 minuten voor het einde gelijk wisten te maken, gelukte het Bloemendaal direct daarop wederom te scoren. Vermelding verdient nog, dat Bloe mendaal twee strafschoppen miste. Den volgenden Zondag hadden we vrij in verband met den wedstrijd van ons nationale elftal tegen Zuid-Afrika. Zondag 9 Novem ber ontvingen we het nog ongeslagen Hol- landia op ons terrein en we hadden ons er reeds op gespitst, dat wij dezen kampioensr pretendent in het zand zouden doen bijten. Het liep evenwel geheel anders af dan we ge- Officiëele Mededeelingen. Ten gevolge van gebrek aan tijd, hebben de Heeren J. G. M. Bosch en I. H. Galavazi zich zeer tot hun spijt genoodzaakt gezien voor hunne functie als lid der Elftal-Com missie te bedanken. Teneinde in de daardoor ontstane vacatures te voorzien, worden de H.H. Leden uitgenoodigd tot bijwoning der Buitengewone Algemeene Vergadering op Zaterdag 13 December a.s. 9 uur in ons club lokaal in Café Former, Kleine Gartmans- plantsoen. Met het oog op de belangrijkheid dezer functies worden H.H. Leden en speci aal de H.H. Spelers, dringend verzocht op deze vergadering aanwezig te zijn. Candida- ten moeten uiterlijk 6 dezer aan het Secreta riaat opgegeven zijn. Voor de goede orde wordt men er aan herinnerd, dat eventueele opgave van candidaten vergezeld moet gaan van een door minstens 7 werkende leden ge- teekende voordracht, alsmede van een verkla ring van den candidaat, dat hij de candida- tuur aanvaardt. ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiimiiinini,lil,lliMlll||,||l||||||||||||||||i||||||||[||||||||||||||[|||||||||||||||||[||[|||||||||[^ VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER S. L. WIT, 1e HELMERSSTR. 48 ?MIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||lllllllllllll,,,|,|,,l|||m||||||||||||||||||||||||m||||||||||||||||||||||||||||||||||= Abonnementsprijs voor niet leden F 2.50 per jaar. Stukken voor de administratie te zenden aan den heer A. VAN SEVENTER p.a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", 2e J. v.d. HEIJDENSTRAAT 94-96, AMSTERDAM, TEL. 22288 28054 Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 1