DE A.F.C.-SCHAKEL A m ste r da msche Football Club ti imimimimiimiiiiihhii» 3e Jaargang No. 1 19 September 1924 INHOUDKrabbels van de Redactie. Coming events etc. - Het moet Mededeelingen van het Bestuur. - De finale om het Gouden Kruis. - Het nieuwe seizoen. - Wedstrijd-program ma. - Clubavonden. - Dertig-jarig Jubi leum. - Van Bat en Bal. - Do it now! J. P. G. Schrage f. - Meer scheids rechters. - Onze feilen. - Het tournooi om den AROL-Beker.- Van de Muziek- afdeeling. - Van den Penningmeester. Correspondentie-Adressen. Krabbels van de Redactie. Zoo gaan we dan met frisschen moed den derden jaargang in. Onze Schakel-baby (onze leden hebben het zelf wel kunnen merken) is den laatsten tijd aardig in ge wicht aangekomen. Het wicht heeft al ste vige tandjes, kraait af en toe van plezier, maakt geintjes en is zelfs zoo nu en dan wat je noemt een prenteboek. ik hoop, dat mijn pleegkind zich ook voortaan steeds in een toenemende gezondheid en belangstelling mag verheugen. Het eenige, waar ik eigen lijk een beetje mee inzit, is dat het lieve wicht den laatsten tijd wat erg dik geworden is. Op zichzelf is dit natuurlijk een verblijdend teeken, maar zooals ik reeds vroeger gezegd heb, ben ik zelf min of meer gedallest en op het oogenblik is het kind me weer finaal uit de kleeren gegroeid. Ik ben er met veel moeite in geslaagd wat nieuwe kleertjes voor mijn hartekind bijeen te krijgen, maar warm zit het er nog niet in en waar de winter nadert, zou ik het er graag nog wat warmer instoppen. Ik doe daarom nogmaals een be roep op de medewerking van alle leden en verzoek hun dringend mij nog wat nieuwe kleertjes in den vorm van adverten ties te willen bezorgen, opdat ik met een gerust geweten den winter in kan gaan. Er kan in deze richting met een beetje goeden wil nog veel meer bereikt worden dan tot heden. Ik wacht in spanning. Verder heb ik nog een heugelijk nieuws voor onze oudjes. Ons nieuwe eerelid, de Heer J. F. Scheepens Jr., heeft n.l. een zil veren bekertje uitgeloofd, waaraan de be stemming is gegeven dit door de veteranen te laten verspelen. Er zullen in den loop van dit seizoen door ons de veteranen-elftallen van diverse vereenigingen worden uitgenoo- digd. Het veteranen-elftal, dat onzen oud- gasten de grootste nederlaag toebrengt, zal den beker voor een jaar in zijn bezit mogen houden. Het is een allerliefst bekertje, bui tengewoon geschikt voor morgendrank en onze ouderlingen zullen ongetwijfeld er alles opzetten om het kleinood te behouden. Ik hoop, dat deze aardige prijs de vetera nen-wedstrijden nog aantrekkelijker en ge animeerder zal maken, dan ze reeds tot heden waren, en dat onze oude garde zich zoo kranig zal weten te verdedigen, dat geen der andere ruïnes er in moge slagen hun een nederlaag toe te brengen. Coming events etc... Wat worden ze ongeduldig, onze spelers! Wat duurt het lang eer het 21 September wordt! Dan toch vangt de competitie aan, welke we met zooveel spanning tegemoet VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER S. L. WIT, 1e HELMERSSTR. 48 III I III II III ll|||||||| 111| 1111 |M| m Illlllll1111111111111111111= Abonnementsprijs voor niet leden F 2.50 per jaar. Stuiken voor de administratie te zenden aan den heer A. van Seventer p.a. n.v. drukkerij ..-t Koggeschip-, 2e j. v.d. heijdenstraat 94-96, Amsterdam, tel. 22288 28054 Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 1